เสียงธรรม Buddhism Audio

เสียงธรรม Buddhism Audio (http://audio.palungjit.org/)
-   เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี (http://audio.palungjit.org/f21/เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี/)
-   -   เพลงประกอบแผ่เมตตา..ไพเราะมาก.. (http://audio.palungjit.org/f21/เพลงประกอบแผ่เมตตา-ไพเราะมาก-201.html)

paang 02-07-2005 11:10 PM

เพลงประกอบแผ่เมตตา..ไพเราะมาก..
 

3 Attachment(s)
เนื้อเพลงประกอบแผ่เมตตา
Metta is a Pali word meaning loving-kindness. Metta chanting is the radiation of loving-kindness towards all beings: May they all be happy and peaceful. Imee Ooi chants the Pali beautifully. Metta chanting is soothing, uplifting, joyful and a great healing for the world - pervading it with waves of love. Truly, may all beings be happy. May they live always in peace and harmony.The Chant of Metta Text
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
Aham avero homi

May I be free from enmity and danger

อัพยาปัชโฌ โหมิ --
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjho homi

May I be free from mental suffering

อะนีโฆ โหมิ --
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha homi
May I be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ --
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharami
May I take care of myself happily

มะมะ มาตาปิตุ --
และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
Mama matapitu

May my parents


อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ--
ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร
acariya ca natimitta ca

teacher relatives and friends


สพรหมะ จาริโน จะ --
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
sabrahma - carino ca

fellow Dhamma farers


อะเวโร โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
avera hontu

be free from enmity and danger


อัพยาปัชฌา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu

be free from mental suffering


อะนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu

be free from physical suffering


สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu

may they take care of themselves happily


อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน --
ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้
Imasmim arame sabbe yogino

May all meditators in this compound


อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร
avera hontu

be free from enmity and danger


อัพยาปัชโฌ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu

be free from mental suffering


อะนีโฆ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu

be free from physical suffering


สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu

May they take care of themselves happily


อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ --
ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้
Imasmim arame sabbe bhikkhu

May all monks in this compound


สามเณรา จะ --
และ สามเณร
samanera ca

novice monks


อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจะ --
และทั้งอุบาสก อุบาสิกา
upasaka - upasikaya ca

laymen and laywomen disciples


อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร
avera hontu

be free from enmity and danger


อัพยาปัชโฌ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu

be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu

be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu

May they take care of themselves happily

อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ --
ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่
( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย)
Amhakam catupaccaya - dayaka

May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging

อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร
avera hontu

be free from enmity and danger

อัพพยา ปัชฌา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu

be free from mental suffering

อนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu

be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu

May they take care of themselves happily

อัมหากัง อารักขา เทวาตา --
ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า
Amhakam arakkha devata

May our guardian devas

อิมัสมิง วิหาเร --
ในวิหารนี้
Ismasmim vihare

in this monastery

อิมัสมิง อาวาเส --
ในที่อยู่อาศัย
Ismasmim avase

in this dwelling

อิมัสมิง อาราเม --
ในอารามแห่งนี้
Ismasmim arame

in this compound

อารักขา เทวาตา --
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
arakkha devata

May the guardian devas

อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร
avera hontu

be free from enmity and danger

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu

be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu

be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข
sukhi - attanam pariharantu

may they take care of themselves happily

สัพเพ สัตตา --
ขอสัตว์ทั้งหลาย
Sabbe satta

May all beings

สัพเพ ปาณา --
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
sabbe pana

all breathing things

สัพเพ ภูตา --
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
sabbe bhutta

all creatures

สัพเพ ปุกกะลา --
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)
sabbe puggala

all individuals (all beings)

สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา --
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
sabbe attabhava - pariyapanna

all personalities (all beings with mind and body)

สัพเพ อิตถีโย --
ขอปวงสตรีทั้งหลาย
sabbe itthoyo

may all females

สัพเพ ปุริสา --
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
sabbe purisa

all males

สัพเพ อริยา --
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe ariya

all noble ones (saints)

สัพเพ อนริยา --
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe anariya

all worldlings (those yet to attain sainthood)

สัพเพ เทวา --
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
sabbe deva

all devas (deities)

สัพเพ มนุสสา --
ขอมนุษย์ทั้งหาย
sabbe manussa

all humans

สัพเพ วินิปาติกา --
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
sabbe vinipatika

all those in the four woeful planes

อะเวรา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
avera hontu

be free from enmity and dangers

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu

be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu

be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu
may they take care of themselves happily

ทุกขา มุจจันตุ --
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Dukkha muccantu

May all being be free from suffering

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu

May whatever they have gained not be lost

กัมมัสสะกา --
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Kammassaka

All beings are owners of their own Kamma

ปุรถิมายะ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันออก
Purathimaya disaya

in the eastern direction

ปัจฉิมายะ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันตก
pacchimaya disaya

in the western direction

อุตตระ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศเหนือ
uttara disaya

in the northern direction

ทักขิณายะ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศใต้
dakkhinaya disaya

in the southern direction

ปุรถิมายะ อนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้
purathimaya anudisaya

in the southeast direction

ปัจฉิมายะอนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
pacchimaya anudisaya

in the northwest direction

อุตตระ อนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
uttara anudisaya

in the northeast direction

ทักขิณายะ อนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้
dakkhinaya anudisaya

in the southwest direction

เหตถิมายะ ทิสายะ --
ณ ทิศเบื้องล่าง
hetthimaya disaya

in the direction below

อุปาริมายะ ทิสายะ --
ณ ทิศเบื้องบน
uparimaya disaya

in the direction above

สัพเพ สัตตา --
ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
Sabbe satta

May all beings

สัพเพ ปาณา --
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
sabbe pana

all breathing things

สัพเพ ภูตา --
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
sabbe bhutta

all creatures

สัพเพ ปุกกะลา --
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)
sabbe puggala

all individuals (all beings)

สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา --
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
sabbe attabhava - pariyapanna

all personalities (all beings with mind and body)

สัพเพ อิตถีโย --
ขอปวงสตรีทั้งหลาย
sabbe itthoyo

may all females

สัพเพ ปุริสา --
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
sabbe purisa

all males

สัพเพ อริยา --
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe ariya

all noble ones (saints)

สัพเพ อนริยา --
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe anariya

(those yet to attain sainthood)

สัพเพ เทวา --
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
sabbe deva

all devas (deities)

สัพเพ มนุสสา --
ขอมนุษย์ทั้งหลาย
sabbe manussa

all humans

สัพเพ วินิปาติกา --
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
sabbe vinipatika

all those in the 4 woeful planes

อะเวรา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
avera hontu

be free from enmity and dangers

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu

be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu

be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu

may they take care of themselves happily

ทุกขา มุจจันตุ --
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Dukkha muccantu

May all beings be free from suffering

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu

May whatever they have gained not be lost

กัมมัสสะกา --
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Kammassaka

All beings are owners of their own kamma

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
Uddham yava bhavagga ca

As far as the highest plane of existence

อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
adho yava aviccito

to as far down as the lowest plane

สมันตะ จักกะวาเลสุ --
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
samanta cakkavalesu

in the entire universe

เย สัตตา ปถวิจาระ --
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
ye satta pathavicara

whatever beings that move on earth

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
abyapajjha nivera ca

may they are free of mental suffering and enmity

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
และความทุกข์ทางกาย
nidukkha ca nupaddava

and from physical suffering and danger

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
Uddham yava bhavagga ca

As far as the highest plane of existence

อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
adho yava aviccito

to as far down as the lowest plane

สมันตะ จักกะวาเลสุ --
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
samanta cakkavalesu

in the entire universe

เย สัตตา ปถวิจาระ --
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
ye satta udakecara

whatever beings that move on water

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
abyapajjha nivera ca

may they are free of mental suffering and enmity

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
และความทุกข์ทางกาย
nidukkha ca nupaddava

and from physical suffering and danger

เย สัตตา อุทักเขจารา --
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
Uddham yava bhavagga ca

As far as the highest plane of existence

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
adho yava aviccito

to as far down as the lowest plane

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
และความทุกข์ทางกาย
samanta cakkavalesu

in the entire universe

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
ye satta akasecara

whatever beings that move in air

อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
abyapajjha nivera ca

may they are free of mental suffering and enmity

สมันตะ จักกะวาเลสุ --
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
nidukkha ca nupaddava

and from physical suffering and danger.


satapat 08-09-2005 09:15 AM

หาซื้อเทปแผ่เมตตาได้ที่ไหน
 

ใครทราบบ้างคะว่าบทแผ่เมตตานี้ของวัดไหน หาซื้อได้ที่ไหนคะช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

BillyTK 11-11-2005 04:43 PM

เนื้อเพลงประกอบแผ่เมตตา
Metta is a Pali word meaning loving-kindness. Metta chanting is the radiation of loving-kindness
towards all beings: May they all be happy and peaceful. Imee Ooi chants the Pali beautifully.
Metta chanting is soothing, uplifting, joyful and a great healing for the world - pervading it
with waves of love. Truly, may all beings be happy. May they live always in peace and harmony.

The Chant of Metta Text

อะหัง อะเวโร โหมิ Aham avero homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร May I be free from enmity and danger

อัพยาปัชโฌ โหมิ -- abyapajjho homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ May I be free from mental suffering

อะนีโฆ โหมิ -- anigha homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย May I be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ -- sukhi - attanam pariharami
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข May I take care of myself happily

มะมะ มาตาปิตุ -- Mama matapitu
และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า May my parents

อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ-- acariya ca natimitta ca
ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร teachers relatives and friends

สพรหมะ จาริโน จะ -- sabrahma - carino ca
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง fellow Dhamma farers

อะเวโร โหนตุ -- avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร be free from enmity and danger

อัพยาปัชฌา โหนตุ -- abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข may they take care of themselves happily

อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน -- Imasmim arame sabbe yogino
ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้ May all meditators in this compound

อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร be free from enmity and danger

อัพยาปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

อะนีโฆ โหนตุ -- anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข May they take care of themselves happily

อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ -- Imasmim arame sabbe bhikkhu
ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้ May all monks in this compound

สามเณรา จะ -- samanera ca
และ สามเณร novice monks

อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจะ -- upasaka - upasikaya ca
และทั้งอุบาสก อุบาสิกา laymen and laywomen disciples

อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร be free from enmity and danger

อัพยาปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข May they take care of themselves happily

อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ -- Amhakam catupaccaya - dayaka
ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่ May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging
( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย)

อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร be free from enmity and danger

อัพพยา ปัชฌา โหนตุ -- abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

อนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข May they take care of themselves happily

อัมหากัง อารักขา เทวาตา -- Amhakam arakkha devata
ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า May our guardian devas

อิมัสมิง วิหาเร -- Ismasmim vihare
ในวิหารนี้ in this monastery

อิมัสมิง อาวาเส -- Ismasmim avase
ในที่อยู่อาศัย in this dwelling

อิมัสมิง อาราเม -- Ismasmim arame
ในอารามแห่งนี้ in this compound

อารักขา เทวาตา -- arakkha devata
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้ May the guardian devas

อะเวรา โหนตุ - avera hontu -
ขอท่านจงปราศจากเวร be free from enmity and danger

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข may they take care of themselves happily

สัพเพ สัตตา -- Sabbe satta
ขอสัตว์ทั้งหลาย May all beings

สัพเพ ปาณา -- sabbe pana
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง all breathing things

สัพเพ ภูตา -- sabbe bhutta
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง all creatures

สัพเพ ปุกกะลา -- sabbe puggala
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา) all individuals (all beings)

สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา -- sabbe attabhava - pariyapanna
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ all personalities (all beings with mind and body)

สัพเพ อิตถีโย -- sabbe itthoyo
ขอปวงสตรีทั้งหลาย may all females

สัพเพ ปุริสา -- sabbe purisa
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย all males

สัพเพ อริยา -- sabbe ariya
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย all noble ones (saints)

สัพเพ อนริยา -- sabbe anariya
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย all worldlings (those yet to attain sainthood)

สัพเพ เทวา -- sabbe deva
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย all devas (deities)

สัพเพ มนุสสา -- sabbe manussa
ขอมนุษย์ทั้งหาย all humans

สัพเพ วินิปาติกา -- sabbe vinipatika
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4 all those in the four woeful planes

อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร be free from enmity and dangers

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข may they take care of themselves happily

ทุกขา มุจจันตุ -- Dukkha muccantu
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ May all beings be free from suffering

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ -- Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี May whatever they have gained not be lost

กัมมัสสะกา -- Kammassaka
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น All beings are owners of their own Kamma

ปุรถิมายะ ทิสายะ -- Purathimaya disaya
ณ เบื้องทิศตะวันออก in the eastern direction

ปัจฉิมายะ ทิสายะ -- pacchimaya disaya
ณ เบื้องทิศตะวันตก in the western direction

อุตตระ ทิสายะ -- uttara disaya
ณ เบื้องทิศเหนือ in the northern direction

ทักขิณายะ ทิสายะ - dakkhinaya disaya-
ณ เบื้องทิศใต้ in the southern direction

ปุรถิมายะ อนุทิสายะ -- purathimaya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ in the southeast direction

ปัจฉิมายะอนุทิสายะ -- pacchimaya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ in the northwest direction

อุตตระ อนุทิสายะ -- uttara anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ in the northeast direction

ทักขิณายะ อนุทิสายะ -- dakkhinaya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้ in the southwest direction

เหตถิมายะ ทิสายะ -- hetthimaya disaya
ณ ทิศเบื้องล่าง in the direction below

อุปาริมายะ ทิสายะ -- uparimaya disaya
ณ ทิศเบื้องบน in the direction above

สัพเพ สัตตา -- Sabbe satta
ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น May all beings

สัพเพ ปาณา -- sabbe pana
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง all breathing things

สัพเพ ภูตา -- sabbe bhutta
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง all creatures

สัพเพ ปุกกะลา -- sabbe puggala
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา) all individuals (all beings)

สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา -- sabbe attabhava - pariyapanna
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ all personalities (all beings with mind and body)

สัพเพ อิตถีโย -- sabbe itthoyo
ขอปวงสตรีทั้งหลาย may all females

สัพเพ ปุริสา -- sabbe purisa
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย all males

สัพเพ อริยา -- sabbe ariya
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย all noble ones (saints)

สัพเพ อนริยา -- sabbe anariya
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย all worldlings (those yet to attain sainthood)

สัพเพ เทวา -- sabbe deva
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย all devas (deities)

สัพเพ มนุสสา -- sabbe manussa
ขอมนุษย์ทั้งหลาย all humans

สัพเพ วินิปาติกา -- sabbe vinipatika
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4 all those in the 4 woeful planes

อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร be free from enmity and dangers

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข may they take care of themselves happily

ทุกขา มุจจันตุ -- Dukkha muccantu
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ May all beings be free from suffering

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ -- Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี May whatever they have gained not be lost

กัมมัสสะกา -- Kammassaka
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น All beings are owners of their own kamma

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- Uddham yava bhavagga ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป As far as the highest plane of existence

อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- adho yava aviccito
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง to as far down as the lowest plane

สมันตะ จักกะวาเลสุ -- samanta cakkavalesu
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล in the entire universe

เย สัตตา ปถวิจาระ -- ye satta pathavicara
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี whatever beings that move on earth

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ may they be free of mental suffering and enmity

นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย and from physical suffering and danger

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- Uddham yava bhavagga ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป As far as the highest plane of existence

อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- adho yava aviccito
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง to as far down as the lowest plane

สมันตะ จักกะวาเลสุ -- samanta cakkavalesu
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล in the entire universe

เย สัตตา ปถวิจาระ -- ye satta udakecara
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี whatever beings that move on water

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ may they are free fromf mental suffering and enmity

นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย and from physical suffering and danger

เย สัตตา อุทักเขจารา -- Uddham yava bhavagga ca
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ As far as the highest plane of existence

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - adho yava aviccito -
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ to as far down as the lowest plane

นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- samanta cakkavalesu
และความทุกข์ทางกาย in the entire universe

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- ye satta akasecara
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป whatever beings that move in air

อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- abyapajjha nivera ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง may they be free of mental suffering and enmity

สมันตะ จักกะวาเลสุ -- nidukkha ca nupaddava
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล and from physical suffering and danger.

Attached Filesฟัง Original Sound......wma (8.71 MB, 1701 views)
ฟัง เพลงประกอบแผ่เมตตา...wma (1.02 MB, 1654 views)
ฟัง ภาษาอังกฤษ.wma (4.36 MB, 769 views)

http://www.palungjit.org/buddhism/au...splay.php?f=21

http://www.palungjit.org/buddhism/au...read.php?t=201

เรียบเรียงให้ใหม่นะคะ

BillyTK 11-11-2005 05:23 PM

เนื้อเพลงประกอบแผ่เมตตา
Metta is a Pali word meaning loving-kindness. Metta chanting is the radiation of loving-kindness
towards all beings: May they all be happy and peaceful. Imee Ooi chants the Pali beautifully.
Metta chanting is soothing, uplifting, joyful and a great healing for the world - pervading it
with waves of love. Truly, may all beings be happy. May they live always in peace and harmony.
The Chant of Metta Text
อะหัง อะเวโร โหมิ .............................Aham avero homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร........... May I be free from enmity and danger
อัพยาปัชโฌ โหมิ .............................abyapajjho homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ...... May I be free from mental suffering
อะนีโฆ โหมิ -- .................................anigha homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย....May I be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ - ......................sukhi - attanam pariharami
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข .................. May I take care of myself happily
มะมะ มาตาปิตุ - ...............................Mama matapitu
และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า.............May my parents
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ- .................acariya ca natimitta ca
ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร ...............teachers relatives and friends
สพรหมะ จาริโน จะ - .........................sabrahma - carino ca
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง .......................fellow Dhamma farers
อะเวโร โหนตุ - ................................avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร........................be free from enmity and danger
อัพยาปัชฌา โหนตุ - .........................abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.............be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ - ................................anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย ..........be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- ......................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข ..........................may they take care of themselves happily
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน -..............Imasmim arame sabbe yogino
ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้............May all meditators in this compound
อะเวรา โหนตุ -- ...............................avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร ......................be free from enmity and danger
อัพยาปัชโฌ โหนตุ - .........................abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.............be free from mental suffering
อะนีโฆ โหนตุ -- ...............................anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย...........be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ - .....................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข ..........................May they take care of themselves happily
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ -- ..............Imasmim arame sabbe bhikkhu
ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้ .....................May all monks in this compound
สามเณรา จะ -- ...............................samanera ca
และ สามเณร .................................novice monks
อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจ .......................upasaka - upasikaya ca
และทั้งอุบาสก อุบาสิกา ......................laymen and laywomen disciples
อะเวรา โหนตุ - ................................avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร ........................be free from enmity and danger
อัพยาปัชโฌ โหนตุ - .........................abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.............be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ -- ...............................anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย...........be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ - .....................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข ..........................May they take care of themselves happily
อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ --..............Amhakam catupaccaya - dayaka
ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่ ...May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging
( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย)

อะเวรา โหนตุ -- ..............................avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร ......................be free from enmity and danger
อัพพยา ปัชฌา โหนตุ - ......................abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.............be free from mental suffering
อนีฆา โหนตุ -- ................................anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย...........be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- ....................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข ..........................May they take care of themselves happily
อัมหากัง อารักขา เทวาตา -- ................Amhakam arakkha devata
ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า ......................May our guardian devas
อิมัสมิง วิหาเร -- ..............................Ismasmim vihare
ในวิหารนี้ .......................................in this monastery
อิมัสมิง อาวาเส - ..............................Ismasmim avase
ในที่อยู่อาศัย ...................................in this dwelling
อิมัสมิง อาราเม -- .............................Ismasmim arame
ในอารามแห่งนี้ .................................in this compound
อารักขา เทวาตา - .............................arakkha devata
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้ ...............May the guardian devas
อะเวรา โหนตุ - ................................avera hontu -
ขอท่านจงปราศจากเวร ........................be free from enmity and danger
อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ - ......................abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ ............be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ -- ..............................anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย..........be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ - .......................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข ...................may they take care of themselves happily
สัพเพ สัตตา -- .................................Sabbe satta
ขอสัตว์ทั้งหลาย ................................May all beings
สัพเพ ปาณา -- ................................sabbe pana
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง .......................all breathing things
สัพเพ ภูตา - ...................................sabbe bhutta
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง .............................all creatures
สัพเพ ปุกกะลา -- ............................................. sabbe puggala
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)...all individuals (all beings)
สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา -- .................sabbe attabhava - pariyapanna
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ .........................all personalities (all beings with mind and body)
สัพเพ อิตถีโย -- ...............................sabbe itthoyo
ขอปวงสตรีทั้งหลาย ...........................may all females
สัพเพ ปุริสา -- .................................sabbe purisa
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย ...........................all males
สัพเพ อริยา - ..................................sabbe ariya
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย ..................all noble ones (saints)
สัพเพ อนริยา - ..............................................sabbe anariya
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย......all worldlings (those yet to attain sainthood)
สัพเพ เทวา -- ..................................sabbe deva
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย ......................all deities
สัพเพ มนุสสา -- ...............................sabbe manussa
ขอมนุษย์ทั้งหาย ...............................all humans
สัพเพ วินิปาติกา -- ............................sabbe vinipatika
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4................all those in the four woeful planes
อะเวรา โหนตุ -- ...............................avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร.......................be free from enmity and dangers
อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ -- .....................abyapajjha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ............be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ -- ...............................anigha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย..........be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ - .......................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข ...........................may they take care of themselves happily
ทุกขา มุจจันตุ -- ...............................Dukkha muccantu
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์......May all beings be free from suffering
ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --......Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี...............May whatever they have gained not be lost
กัมมัสสะกา -- ..................................Kammassaka
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น...................All beings are owners of their own Kamma
ปุรถิมายะ ทิสายะ -- ..........................Purathimaya disaya
ณ เบื้องทิศตะวันออก ........................in the eastern direction
ปัจฉิมายะ ทิสายะ -- .........................pacchimaya disaya
ณ เบื้องทิศตะวันตก .........................in the western direction
อุตตระ ทิสายะ - ..............................uttara disaya
ณ เบื้องทิศเหนือ .............................in the northern direction
ทักขิณายะ ทิสายะ - .........................dakkhinaya disaya-
ณ เบื้องทิศใต้ .................................in the southern direction
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ -- .......................purathimaya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ ...............in the southeast direction
ปัจฉิมายะอนุทิสายะ -- .......................pacchimaya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ...............in the northwest direction
อุตตระ อนุทิสายะ -- ..........................uttara anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.............in the northeast direction
ทักขิณายะ อนุทิสายะ -- .....................dakkhinaya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้..................in the southwest direction
เหตถิมายะ ทิสายะ - ..........................hetthimaya disaya
ณ ทิศเบื้องล่าง ................................in the direction below
อุปาริมายะ ทิสายะ - ..........................uparimaya disaya
ณ ทิศเบื้องบน .................................in the direction above
สัพเพ สัตตา -- ................................Sabbe satta
ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น .....................May all beings
สัพเพ ปาณา -- ................................sabbe pana
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง .......................all breathing things
สัพเพ ภูตา -- .................................sabbe bhutta
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ............................all creatures
สัพเพ ปุกกะลา -- ............................................. sabbe puggala
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา).. all individuals (all beings)
สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา - ..................sabbe attabhava - pariyapanna
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ .........................all personalities (all beings with mind and body)
สัพเพ อิตถีโย - ...............................sabbe itthoyo
ขอปวงสตรีทั้งหลาย ..........................may all females
สัพเพ ปุริสา -- .................................sabbe purisa
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย ..........................all males
สัพเพ อริยา ...................................sabbe ariya
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย ..................all noble ones (saints)
สัพเพ อนริยา -- .........................................sabbe anariya
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย...all worldlings (those yet to attain sainthood)
สัพเพ เทวา -- ..................................sabbe deva
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย ......................all deities
สัพเพ มนุสสา -- ...............................sabbe manussa
ขอมนุษย์ทั้งหลาย .............................all humans
สัพเพ วินิปาติกา - ............................sabbe vinipatika
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4 ..............all those in the 4 woeful planes
อะเวรา โหนตุ - ...............................avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร ......................be free from enmity and dangers
อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ -- .....................abyapajjha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ ..........be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ -- ...............................anigha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย..........be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ - .......................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข .........................may they take care of themselves happily
ทุกขา มุจจันตุ - ................................Dukkha muccantu
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์......May all beings be free from suffering
ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --......Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี ..............May whatever they have gained not be lost
กัมมัสสะกา -- ..................................Kammassaka
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น...................All beings are owners of their kamma
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --....................Uddham yava bhavagga ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป........As far as the highest plane of existence
อโธ ยาวะ อวิจจิโต --..........................adho yava aviccito
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง.........to as far down as the lowest plane
สมันตะ จักกะวาเลสุ -- .......................samanta cakkavalesu
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล ......................in the entire universe
เย สัตตา ปถวิจาระ -- .........................ye satta pathavicara
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี................whatever beings that move on earth
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- .....................abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................may they be free of mental suffering and enmity
นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- ......................nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย .......................may they be free from physical suffering and danger
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ - ....................Uddham yava bhavagga ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป........As far as the highest plane of existence
อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- .........................adho yava aviccito
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง.........to as far down as the lowest plane
สมันตะ จักกะวาเลสุ - .........................samanta cakkavalesu
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล ......................in the entire universe
เย สัตตา ปถวิจาระ -- .........................ye satta udakecara
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี ...............whatever beings that move on water
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - ......................abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................may they are free fromf mental suffering and enmity
นิทุกขา จะ นุปัททวะ - .......................nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย ......................and from physical suffering and danger
เย สัตตา อุทักเขจารา -- ......................Uddham yava bhavagga ca
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ ..................As far as the highest plane of existence
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - ......................adho yava aviccito -
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................to as far down as the lowest plane
นิทุกขา จะ นุปัททวะ - .......................samanta cakkavalesu
และความทุกข์ทางกาย .......................in the entire universe
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- ..................ye satta akasecara
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป.......whatever beings that move in air
อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- .........................abyapajjha nivera ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง........may they be free of mental suffering and enmity
สมันตะ จักกะวาเลสุ -- nidukkha ca nupaddava
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล and from physical suffering and danger.
Attached Filesฟัง Original Sound......wma (8.71 MB, 1701 views)
ฟัง เพลงประกอบแผ่เมตตา...wma (1.02 MB, 1654 views)
ฟัง ภาษาอังกฤษ.wma (4.36 MB, 769 views)

เรียบเรียงให้อ่านตรงกับ เสียงเพลงใหม่ ให้อ่าน ซ้ายไทยและขวาอังกฤษ..
http://www.palungjit.org/buddhism/au...splay.php?f=21
http://www.palungjit.org/buddhism/au...read.php?t=201

scb_pom 30-03-2007 09:27 AM

สาธุ...พี่แป้งขยันหาของดีๆ มาโพสอีกเรื่อยๆ น่ะคับ

nadth 01-05-2007 08:05 AM

ขอบคุณมากครับ

มณู 31-08-2007 08:16 PM

ขอบคุณมากมาก สำหรับสิ่งดีดี

Tagachiz 09-09-2007 09:43 PM

อนุโมทนาครับ

นิดนภา 19-09-2007 02:20 PM

ไม่ทราบว่าสามารถ download ไว้ฟังได้ไหมค่ะ และทำอย่างไรค่ะ

อนุโมทนาค่ะ ฟังแล้วรู้สึกจิตใจสงบและเป็นสุขมากค่ะ

ว.อริยะ 16-10-2007 05:24 AM

อนุโมทนาสาธุครับ

ศุกฤษ 05-11-2007 12:36 PM

5103-5103-ต้องขอโทษทุกคนที่ติดจ่อขอซีดีทุกท่านผมย้ายบ้านกระท ันหันครับ 0863387853
 

[b-wai] [b-wai] [b-wai] [b-wai] (tm-love) (tm-love) (tm-love) (tm-love) (tm-love) (tm-love)

tuchan 16-11-2007 09:46 PM

ใครอยากได้ก็บอกมาเลยคับ
 

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ นิดนภา
ไม่ทราบว่าสามารถ download ไว้ฟังได้ไหมค่ะ และทำอย่างไรค่ะ

อนุโมทนาค่ะ ฟังแล้วรู้สึกจิตใจสงบและเป็นสุขมากค่ะ

ผมลงโปรแกรม IDM(internet download manager) พอกดที่ชื่อเพลงมันจัดการดาวน์โหลดให้เลยคับ
ถ้ายังไง..ผมส่งให้ทางเมล์มั้ยคับ
หรือใครอยากได้ก็บอกมาเลยคับ..ขออนุโมทนาคับ

มารสายฟ้า 17-11-2007 11:23 PM

เพราะมากคับ ฟังแล้วทำให้ใจสงบมาก
อนุโมทนาด้วยคับ สาธุ

TuBeTuB 24-01-2008 05:11 PM

เย สัตตา ปถวิจาระ -- .........................ye satta pathavicara
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี................wh atever beings that move on earth
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- .....................abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................may they be free of mental suffering and enmity
นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- ......................nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย .......................may they be free from physical suffering and danger
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ - ....................Uddham yava bhavagga ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป........As far as the highest plane of existence
อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- .........................adho yava aviccito
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง.........to as far down as the lowest plane
สมันตะ จักกะวาเลสุ - .........................samanta cakkavalesu
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล ......................in the entire universe
เย สัตตา ปถวิจาระ -- .........................ye satta udakecara
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี ...............whatever beings that move on water
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - ......................abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................may they are free fromf mental suffering and enmity
นิทุกขา จะ นุปัททวะ - .......................nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย ......................and from physical suffering and danger
เย สัตตา อุทักเขจารา -- ......................Uddham yava bhavagga ca
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ ..................As far as the highest plane of existence
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - ......................adho yava aviccito -
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ........................to as far down as the lowest plane

นิทุกขา จะ นุปัททวะ - .......................samanta cakkavalesu
และความทุกข์ทางกาย .......................in the entire universe

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- ..................ye satta akasecara
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป.......whatever beings that move in air

อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- .........................abyapajjha nivera ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง........may they be free of mental suffering and enmity

สมันตะ จักกะวาเลสุ -- nidukkha ca nupaddava
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล and from physical suffering and danger.ขอช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับ (ตรงที่ทำสีไว้) เข้าใจว่าไม่น่าถูกต้อง แต่ผมเองก็ไม่ทราบว่าจริงๆ เป็นอย่างไรเหมือนกัน

หนุ่มริมโขง 07-02-2008 12:06 PM

อนุโมธนาครับ

kritsada_li 07-02-2008 07:50 PM

ขอบคุณครับ ขออนุโมทนา

pim_ 03-07-2008 07:18 PM

(b-love2u) อนุโมทนาค่ะ

VikingsX 29-07-2008 12:50 AM

ห็นด้วย กับคุณ TuBeTub
ผม ก็ว่าแปลมา ทะแม่ง ๆๆ นะครับ
เมื่อเทียบกับ ที่ผมมีครับ
แต่ผมว่า ของผม น่าจะตรงนะครับเพราะ
ได้มาจาก ธรรมศาลา การแปลจากภาษาบาลี
น่าจะตรงนะครับ....

บทเพลงแผ่เมตตา - เพลงเจริญอัปปมัญญา เวปธรรมไทย www.dhammathai.org Aham avero homi
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

abyapajjho homi
อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

anigho homi
อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

sukhi - attanam pariharami
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

Mama matapitu
มะมะ มาตาปิตุ
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า

acariya ca natimitta ca
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ
ครูอาจารย์ และญาติมิตร

sabrahma - carino ca
สะพราหมะจาริโน จะ
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

Imasmim arame sabbe yogino
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน
ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ ) ทั้งปวงในเขตนี้

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

Imasmim arame sabbe bhikkhu
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู
ขอพระภิกษทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้

samanera ca
สามะเณรา จะ
และสามเณร

upasaka - upasikaya ca
อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ
ทั้งอุบาสก และ อุบาสิกา

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

Amhakam catupaccaya - dayaka
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา
ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

Amhakam arakkha devata
อัมหากัง อารักขา เทวาตา
ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย

Ismasmim vihare
อิมัสมิง วิหาเร
ในวิหารแห่งนี้

Ismasmim vihare
อิมัสมิง อาวาเส
ในอาวาสแห่งนี้

Ismasmim arame
อิมัสมิง อาราเม
ในอารามแห่งนี้

arakkha devata
อารักขา เทวาตา
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง

sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย

sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย

sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา
ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย

sabba itthoyo
สัพพา อิตถีโย
ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง

sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง

sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง

sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง

sabbe deva
สัพเพ เทวา
ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง

sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง

sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์

Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา

Kammassaka
กัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น

Purathimaya disaya
ปุรถิมายะ ทิสายะ
ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )

pacchimaya disaya
ปัจฉิมายะ ทิสายะ
ในทิศปัจฉิม ( ทิศตะวันตก )

uttara disaya
อุตตรายะ ทิสายะ
ในทิศอุดร ( ทิศเหนือ )

dakkhinaya disaya
ทักขิณายะ ทิสายะ
ในทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )

purathimaya anudisaya
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )

pacchimaya anudisaya
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )

uttara anudisaya
อุตตระ อนุทิสายะ
ในทิศอิสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )

dakkhinaya anudisaya
ทักขิณายะ อนุทิสายะ
ในทิศหรดี ( ตะวันตกเฉียงใต้ )

hetthimaya disaya
เหฎฐิมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องล่าง

uparimaya disaya
อุปาริมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องบน

Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
ขอสัตว์ทั้งหลาย

sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย

sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย

sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา
ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย

sabbe itthiyo
สัพพา อิตถีโย
ขอสตรีทั้งหลาย

sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย

sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย

sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย

sabbe deva
สัพเพ เทวา
ขอเทวา ทั้งหลาย

sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
ขอมนุษย์ทั้งหลาย

sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
จงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์

Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา

Kammassaka
กัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น

Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ

adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก

samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

ye satta pathavicara
เย สัตตา ปถวิจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี

abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย

Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
ขอสัตว์ที่อยูสูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ

adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก

samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

ye satta udakecara
เย สัตตา อุทักเขจารา
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ

abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย

nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย

Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา

adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจิโต
ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป

samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเฬสุ
ขอสัตว์ทั้งหลายโดยรอบจักรวาล

ye satta pathavicara
เย สัตตา ปฐวีจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี

abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย

nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ


แห่งที่มา
http://209.85.175.104/search?q=cache...lnk&cd=4&gl=thhom 22-08-2008 12:33 PM

ข้าพขอโมทธาบุญจงสำเร็จแก่ท่านทั้งท่าน เช่นกัน

max25161007 31-10-2008 03:13 PM

ขอบคุณมากครับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:19 PM

vBulletin รุ่น 3.8.4
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2018, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016

Page generated in 0.15554 seconds with 10 queries