ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่

กลับไป   เสียงธรรม Buddhism Audio > พระธรรม > วัฏฏสงสาร > กิเลศ
กิเลศ โลภะ โทสะ โมหะ....ธรรมอันเป็นเครื่องเศร้าหมอง

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้ ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 07-03-2010, 10:52 PM   #1
NoOTa
Super Moderator
 
NoOTa's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2005
โพสต์: 18,912
Default

โทษของตัณหา


Artist: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
รูปขนาดเล็ก
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	payslip_2009120511133.jpg
Views:	773
Size:	30.1 KB
ID:	47182  
ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 082.mp3 (11.33 MB, 1203 views)
__________________
การ upload ธรรมะ ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เข้าถึงทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยกหรือจำกัดให้เพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด แต่หากธรรมบรรยายเรื่องใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต โปรดกรุณาแจ้งมายังwebmaster ^_^
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 09-03-2010, 08:54 AM   #2
zetsubo
สมาชิก
 
zetsubo's Avatar
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
โพสต์: 680
Default

อนุโมทนาค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2010, 09:14 AM   #3
too370
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2009
โพสต์: 398
Default

อนุโมทนาครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2010, 01:13 PM   #4
Somkiat Dhanasiriporn
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
โพสต์: 259
Default

ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ด้วยครับ
----------------------------------------------

พุทธวจน

1 “ เธอย่อมยุบ - ย่อมไม่ก่อ ; ย่อมขว้างทิ้ง – ย่อมไม่ถือเอา ; ย่อมทำให้กระจัดกระจาย - ย่อมไม่ทำให้เป็นกอง ; ย่อมทำให้มอด - ย่อมไม่ทำให้โพลง ซึ่งขันธ์ทั้งห้า ”fficeffice" />>>
> >
2 “ ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น ; ผู้ไม่เข้าไปหา เป็นผู้หลุดพ้น ” >>
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๖/๑๐๕ (อ/๖๘๓)>>
> >
3 “ ไม่มั่นหมายซึ่งสิ่งทั้งปวง ไม่มั่นหมายในสิ่งทั้งปวง ไม่มั่นหมายโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายสิ่งทั้งปวง ว่าของเรา.”>>
> >
4 “ อารมณ์อันเกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้ เป็นสิ่งมีปัจจัยปรุงแต่ง (สงฺขต) เป็นของหยาบๆ (โอฬาริก) เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น (ปฏิจฺจ สมุปฺปนฺน) ; แต่มีสิ่งโน้นซึ่งระงับและประณีต, กล่าวคือ อุเบกขา “>>
> >
5 “ เมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามเป็นจริง ว่าเป็นเพียงการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วน ๆ ว่าเป็นเพียงการสืบเนื่องกันเป็นสาย ของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงต่อ ๆ กันมาล้วน ๆ , แล้วความกลัวย่อมไม่มี “.>>
> >
6 “ เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่าเป็นกายอย่างหนึ่ง ๆ ในบรรดากายทั้งหลาย “ อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๕/๒๘๙ (อ/๑๑๙๘)>>
> >
7 “ บุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายใน “ อุปริ. ม. ๑๔/๔๒๗/๖๕๙ (อ/๑๑)>>
> >
8 “ เราย่อมกล่าวว่า การทำในใจเป็นอย่างดี ถึงลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่านั่นเป็นเวทนาอย่างหนึ่ง ๆ ในบรรดาเวทนาทั้งหลาย อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๕/๒๘๙ (อ/๑๑๙๙)>>
> >
9 “ เราไม่กล่าวว่าอานาปานสติเป็นสิ่งที่มีได้ แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้ว ผู้ไม่มีสัมปชัญญะ “>>
> >
10 “ เมื่อเจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาตน ก็เป็นการรักษาผู้อื่น : เมื่อเจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาผู้อื่นก็เป็นการรักษาตนด้วย “ >>
> >
11 “ สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้น เป็นอย่างดี, สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้น ปรารภแล้ว “>>
> >
12 “ ผู้รู้อรรถรู้ธรรมแห่งคาถาแม้เพียงสี่บท แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม นั่นแหละควรจะเรียกว่า เป็น พหุสูตผู้ทรงธรรม “>>
> >
13 “ สมถะเมื่ออบรมแล้ว … จิตจะเจริญ. จิตเจริญแล้ว … จะ ละราคะได้. วิปัสสนาเมื่อเจริญแล้ว … ปัญญาจะเจริญ. ปัญญาเจริญแล้วจะ ละอวิชชาได้ “ ทุก.อํ ๒๐/๗๗/๒๕๗.>>
> >
14 “ เราขอกล่าวกะเธอ โดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษสุดท้ายของเราเลย >>
> >
15 “ บุคคลผู้มีความเกียจคร้าน เกลื่อนกล่นไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์, และย่อมทำประโยชน์ตนอันใหญ่หลวงให้เสื่อมสิ้น “ >>
> >
16 “ ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข , สงัดแล้วจากธรรมที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลาย เป็นอยู่ด้วย , และย่อมทำประโยชน์ตนอันใหญ่หลวงให้บริบูรณ์ด้วย “>>
> >
17 “ พวกเธอทั้งหลาย พึงปรารภความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ได้เข้าถึง เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง เถิด. “ >>
> >
18 “ จงมาเถิด บุรุษผู้เป็นวิญญูชน ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา มีสัญชาติแห่งคนตรง, เราพร่ำสอนอยู่, แสดงธรรมอยู่, เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอน ก็จักทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ( คืออรหัตตผล ) อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นาน “ >>
> >
19 “ สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอ “>>
> >
20 “ นั่น โคนไม้ ; นั่น เรือนว่าง. พวกเธอจงเพียรเผากิเลส. อย่าได้ประมาท, อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลย. “ >>
> >
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2010, 06:58 PM   #5
staycoolboy
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
โพสต์: 110
Default

อนุโมทนาครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 10-03-2010, 12:11 AM   #6
buzzer
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
โพสต์: 88
Default

อนุโมทนาครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 10-03-2010, 10:28 PM   #7
Tikdang2010
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2010
โพสต์: 7
Default

ขอบารมีท่านหลวงปู่ช่วยให้ลูกหลานได้มีดวงตาเห็นธรรมได้ไปพระนิพพานด้วยเทอญสาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน ) [ แนะนำเรื่องเด่น ]
 

คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้
ค้นหาในกระทู้นี้:

Advanced Search
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:07 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016   Creative Commons Licence
Page generated in 1.19978 seconds with 12 queries