ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่

กลับไป   เสียงธรรม Buddhism Audio > สวดมนต์ คาถา - เพลง > สวดมนต์และพระคาถา > เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี
เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี เสียงสวดมนต์ แบบมีดนตรีประกอบ บทร้องสรรเสริญพระพุทธเจ้า และอื่นๆ

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้ คะแนน: คะแนนของกระทู้: 2 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 02-08-2009, 07:39 PM   #1
ศักดิ์
สมาชิก
 
ศักดิ์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
โพสต์: 1,544
Default

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร


ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 praramitrasutra.mp3 (2.31 MB, 4101 views)
ป รั ช ญ า ป า ร มิ ต า ห ฤ ทั ย สู ต ร
(
พระสูตรว่าด้วยปัญญาอันเป็นหัวใจพาไปถึงฝั่งพระนิพพาน )

อายาวะโลกิติซัวราโบดิสัตจัว กรรมบิรัม ปรัชญาปารมิตาจารัม จารา มาโน
วียาวะโลกิติสมา ปัญจะสกันดา อะสัตตัสจา ซัวปาวะสูญนิยะ ปาสัตติสมา
อีฮา สารีบุทรา รูปังสูญญะสูญนิยะตา อีวารูปา
รูปานา เวทะสูญนิยะตา สูญญา นายะนา เวทะ ซารูปัง
ยารูปังสา สูญนิยะตะยา สูญนียะตา ซารูปัง
อีวา วีดานา สังญาสัง สการา วียานัม
อีฮาสารีบุทรา ซาวาดามา สูญนิยะตะ ลักษาณา
อานุภานา อานิรูตา อะมะระ อะวิมะลาอานุนา อาปาริปุนา
ทัสมาต สารีบุทรา สูญนิยะตายะ นารูปัง นาวิยานา นาสังญานาสังสการานา วียานัม
นา จักษุ โสตรา กรรณนา ชิวหา กายา มะนา ซานะรูปัง
สัพพะกันดา รัสสัส สปัตตะ วียา ดามา
นาจักษุ ดาตุ ยาวะนา มะโนวีนยะนัม ดาตุ นาวิดียานาวิดียา เจียโย
ยาวัดนา จาระมา ระนัม นะจาระมา ระนัม เจียโย
นาตุขา สมุดานิโรดา มาคา นายะนัม นาประติ
นาอะบิส สะมะยัง ตัสมาตนะ ปรัตติถา โพธิสัตวะนัม
ปรัชญา ปารมิตา อาสริดะ วิหะรัชชะ จิตตา อะวะระนา
จิตตา อะวะระนา จิตตาอะวะระนา นัสติ ตวะนะ ทรัสโส
วิปาริยะซา อาติกันดา นิสทรา เนียวานัม
ทรียาวะเรียววะ สิทธะ สาวา บุดดา ปรัชญา ปารมิตา
อาสวิชชะ อะนุตตะระ สัมยัก สัมโบดิมอะบิ สัมโบดา
ทัสมาต เนียทาวียา ปรัชญา ปารมิตา มหามันทรา
มหาวิทยะ มันทราอะนุตตะระ มันตรา อสมา สมาธิ มันทรา
สาวา ตุขา ปรัชสา มานา สังญา อามิเจียจัว
ปรัชญา ปารมิตา มุขา มันทรา ตะติติยะ
"
คะเต คะเต ปาระคะเตปาระสังคะเตโบดิซัวฮา"
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 02-08-2009, 07:41 PM   #2
ศักดิ์
สมาชิก
 
ศักดิ์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
โพสต์: 1,544
Default

คำแปลปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผู้ประกอบด้วยโลกุตรปัญญาอันลึกซึ้ง
ได้มองเห็นว่า โดยธรรมชาติแท้แล้วขันธ์ทั้งห้านั้นว่างเปล่า
และด้วยเหตุที่เห็นเช่นนั้น จึงได้ก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้
สารีบุตร รูปไม่ต่างจากความว่าง ความว่างก็ไม่ต่างไปจากรูป
รูปคือความว่างนั่นเอง และความว่างก็คือรูปนั่นเอง
เวทนาสัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็เป็นดังนี้ด้วย
สารีบุตร ธรรมทั้งหลายมีธรรมชาติแห่งความว่าง ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้ดับลง
ไม่ได้สะอาดและไม่ได้สกปรกไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลง

ดังนั้น ในความว่างจึงไม่มีรูป ไม่มีเวทนาหรือสัญญา ไม่มีสังขาร หรือวิญญาณ
ไม่มีตาหรือหู ไม่มีจมูกหรือลิ้นไม่มีกายหรือจิต ไม่มีรูปหรือเสียง ไม่มีกลิ่นหรือรส
ไม่มีโผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์ ไม่มีโลกแห่งผัสสะ หรือวิญญาณ
ไม่มีอวิชชาและไม่มีความดับลงแห่งอวิชชาไม่มีความแก่และความตาย
และไม่มีความดับลงซึ่งความแก่ และความตาย ไม่มีความทุกข์
และไม่มีต้นเหตุแห่งความทุกข์ ไม่มีความดับลงแห่งความทุกข์
และไม่มีมรรคทางให้ถึง ซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์
ไม่มีการประจักษ์แจ้งและไม่มีการลุถึงเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องลุถึง

พระโพธิสัตว์ผู้วางใจในโลกุตรปัญญาจะมีจิตที่เป็นอิสระจากอุปสรรคสิ่งกีดกั้น
เพราะจิตของพระองค์เป็นอิสระจากอุปสรรคสิ่งกีดกั้น
พระองค์จึงไม่มีความกลัวใดๆก้าวล่วงพ้นไปจากมายาหรือสิ่งลวงตา
ลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุด พระพุทธในอดีตปัจจุบัน และอนาคต
ผู้ทรงวางใจในโลกุตรปัญญาได้ประจักษ์แจ้งแล้วซึ่งภาวะอันตื่นขึ้น
อันเป็นภาวะที่สมบูรณ์และไม่มีใดอื่นยิ่ง ดังนั้น จงรู้ได้เถิดว่า โลกุตรปัญญา
เป็นมหามนต์อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นมนต์แห่งความรู้อันยิ่งใหญ่
เป็นมนต์อันไม่มีมนต์อื่นยิ่งกว่าเป็นมนต์อันไม่มีมนต์อื่นใดมาเทียบได้ซึ่งจะตัดเสียซึ่งความทุกข์ทั้งปวง
นี่เป็นสัจจะเป็นอิสระจากความเท็จทั้งมวล ดังนั้น จงท่องมนต์แห่งโลกุตรปัญญา
คะเต คะเตปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ สวาหา
ไป ไป ไปยังฟากฝั่งโน้น ไปให้พ้นอย่างสิ้นเชิงลุถึง การรู้แจ้ง ความเบิกบาน

..........................................................................................

อานิสงส์ที่จากการสวดมนต์ภาวนาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
1.
เพื่อเพิ่มพูนสติปํญญาให้สามารถเห็นแจ้งในธรรมะ
2.
เพื่อการบรรลุภาวะการเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม
3.
เพื่อการตรัสรู้และการบรรลุนิพพานโลกธาตุในที่สุด

สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เดินทางเสี่ยงต่ออันตราย หรือ เผชิญภาวะฉุกเฉิน
และ ต้องการตั้งสติขจัดความตื่นกลัวออกไปโดยเร็ว ควรบริกรรมโดยใช้บทสวดมนต์ย่อว่า
"
คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิสวาหา"
ซ้ำหลายๆ ครั้ง ท่านหลวงจีนเฮียงจั๋ง (พระถังซำจั๋ง) ท่านกล่าวว่าfficeffice" />>>
ท่านสวดบทนี้เมื่อท่านอยู่ในภาวะคับขันในการเดินทางข้ามทะเลทราย
ท่านเชื่อว่าทำให้มีสติตั้งมั่น เกิดปํญญา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง>>
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2009, 07:42 PM   #3
ศักดิ์
สมาชิก
 
ศักดิ์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
โพสต์: 1,544
Default

ใจความสำคัญปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร


พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตต์เมื่อทรงได้บำเพ็ญปัญญาบารมีจนบรรลุถึงโลกุตรธรรมอันลึกซึ้งแล้วก็พิจารณาเล็งเห็นว่าที่แท้จริงแล้วขันธ์๕นั้นเป็นสูญ(สูญญตาหรืออนัตตาหรือความว่าง) และเมื่อสามารถมองเห็นว่าขันธ์ ๕เป็นสูญแล้ว จักช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง “ท่านสารีบุตรรุปไม่ต่างจากความสูญ ความสูญไม่ต่างไปจากรูป รูปก็คือความสูญความสูญก็คือรูปนั้นเอง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็นความสูญเช่นเดียวกันท่านสารีบุตร ธรรมทั้งปวงมีความสูญเป็นลักษณะไม่เกิด ไม่ดับ ไม่มัวหมอง ไม่ผ่องแผ้วไม่หย่อน ไม่เต็มอย่างนี้ เพราะฉะนั้นแหละ ในความสูญจึงไม่มีรูป ไม่มีเวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ ไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อายตนะภายใน ๖อย่าง) ไม่มีรูป เสียงกลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ (อายตนะภายนอก ๖อย่าง) ไม่มีวิญญาณ(ความรู้สึกรับรู้ได้) ในอายตนะภายในทั้ง ๖ด้วย (จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ) ไม่มีวิชา ไม่มีอวิชาไม่มีความสิ้นไปแห่งวิชชาและอวิชชา จนถึงไม่มีความแก่ความตายและไม่มีสิ้นไปแห่งความแก่ความตาย ไม่มีทุกข์ สมัทัย นิโรธ มรรค ไม่มีญาณ(ปัญญา) ไม่มีการบรรลุถึงซึ่งปัญญา และไม่มีอะไรที่ต้องบรรลุอยู่ต่อไป พระโพธิสัตต์เมื่อได้ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีแล้ว เป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีจิตที่เหลืออยู่ต่อไปแล้วจึงเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องชอบธรรม (สัมมาทิฐิ) และกระทำกิจทั้งปวงอย่างถูกต้องโดยเสมอ ในที่สุดก็บรรลุถึงพระนิพพานบรรดาปวงพระพุทธเจ้าทุกๆองค์มีทั้งอดีตกาล ปัจจุบันกาล และอนาคตกาลล้วนต่างได้เคยบำเพ็ญปัญญาบารมีมาด้วยกันแล้วทุกๆพระองค์และเมื่อได้บำเพ็ญคุณธรรมนี้แล้วจึงได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณดังนั้นควรได้ทราบว่าปัญญาบารมีนี้เป็นมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมนต์ที่ไม่อาจมีมนต์บทใดมาเทียบเคียงได้ เป็นมนต์ที่สามารถขจัดทุกข์ภัยทั้งปวงและนำพาไปสู่แดนนิพพานได้แน่นอน จึงไม่ควรจะมีความกงขาใดๆต่อไปเลยดังนั้นควรหมั่นสวดภาวนามนต์บทนี้ ด้วยเหตุนี้แล...จงไป ไป ไปยังฟากฝั่งโน้นไปให้พ้นอย่างสิ้นเชิงไปสู่ความเป็นผู้รู้ไปสู่ความสงบสันติเบิกบานเกษมศานต์เถิด” > >
หมายเหตุคำว่า “กวนจือไจผู่สัก” คือพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตต์หรือพระแม่กวนอิมเป็นชื่อที่ท่านสมณะถังซำจั๋งตั้งและเขียนขึ้นไว้เป็นครั้งแรกในคำแปลภาคภาษาจีนของปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรมีความหมายว่า “ผู้มีกายและใจเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงทั้งสิ้น”>>

เค้ามูลปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร


จากวันนั้นย้อนหลังขึ้นไปกว่า ๒๕๐๐ปีมาแล้ว ณเชิงเขาคิชฌกูฎ กรุงราชคฤห์ครานั้นองค์พระศากยมุนีพุทธเจ้ากำลังทรงเข้าสู่สมาธิที่ชื่อว่า "คัมภีราวสมาธิ"ท่ามกลางบรรดาพระโพธิสัตต์และพระอรหันต์สาวกจำนวนมากอยู่นั้นเป็นขณะเดียวกันกับที่พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตต์ได้ดำริขึ้นว่าขันธ์ทั้ง ๕เป็นความว่างเปล่าอยู่แล้วตามธรรมชาติ ดังนั้นพระอรหันต์สาวกองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่า "ท่านสารีบุตร"จึงได้ปรารภขอให้องค์พระมหาโพธิสัตต์อวโลกิเตศวรจงแสดงธรรมเรื่อง "ความว่าง สุญญตา"ให้แก่บรรดาพุทธบริษัทที่ชุมนุมอยู่ ณที่นั้นด้วยด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มีกำเนิดแห่งพระสูตรเลื่องชื่อซึ่งมีความหมายว่า "พระสูตรที่ว่าด้วยปัญญาเป็นส่วนสำคัญที่จะพาไปให้ถึงฝั่ง(พระนิพพาน)" > >
พระสูตร"ปรัชญาปรามิตาหฤทัยสูตร" นี้ได้รับการถ่ายทอดออกเป็นภาษาจีนในราวพ.ศ.๑๒๐๖โดยท่านเฮียงจั่ง(พระถังซำจั๋ง)โดยอาศัยต้นฉบับจากภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาหลักที่พุทธศาสนามหายานยึดเป็นหลักอยู่นั้นเองโดยปกติพระสูตรนี้คนทั่วๆไปมักนิยมเรียกในชื่อสั้นๆว่า "สูตรหัวใจ" หรือ "ซิมเกง"ในภาษาจีนเป็นพระสูตรที่มีขนาดสั้นมีอักษรเพียง๒๖๘คำทั้งๆที่โดยความจริงตามคำบอกเล่าของท่านกุมารชีพแล้วระบุว่าพระสูตรนี้มีความยาวถึง๖๐๐บรรพ เขียนออกเป็นหนังสือได้ถึงจำนวน ๒๔เล่ม เป็นพระสูตรๆหนึ่งที่จัดอยู่ในหมวดปรัชญา>>
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2009, 09:09 PM   #4
danuphat rongrat
สมาชิก
 
danuphat rongrat's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
โพสต์: 43
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง danuphat rongrat
Default

อนุโมทนาคราบ...
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2009, 11:55 PM   #5
janepat2549
สมาชิก
 
janepat2549's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2006
โพสต์: 2,021
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง janepat2549
Default

อนุโมทนาด้วยครับพี่ศักดิ์
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 06-08-2009, 09:47 PM   #6
ศรัทธาในพระองค์
Registered User
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
โพสต์: 186
Default

อนุโมทนาด้วยค่ะเฮียศักดิ์
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 11-08-2009, 07:23 PM   #7
ศิวเวท
สมาชิก
 
ศิวเวท's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
โพสต์: 15
Default

อนุโมทนา ด้วยค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-08-2009, 06:28 PM   #8
maewnoy
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2009
โพสต์: 86
Default

ขอบคุณมากนะคะ ที่ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆๆ เกี่ยวกับ พระสูตร หัวใจ
แล้ว ก็ ขอ อนุโมทนาบุญ ด้วย นะคะ พี่คะ ถ้า หากมี อะรัยดี ๆๆ ก็ นำ เผยแพร่
อีกนะคะ อ่าน แล้ว ชอบมากค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2009, 03:22 PM   #9
OATOSAN
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2008
โพสต์: 156
Default

อนุโมทนาคับ อาเฮียต้าหลิน...ผมหายไปนานไม่รู้อาเฮียจำได้เปล่า....ขอบคุณสำหรับเรื่องดีๆคับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 02:41 AM   #10
bytoomtoom
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
โพสต์: 99
Default

อนุโมทนาครับ พี่ศักดิ์

อยากได้ คำอ่านมานานแล้ว ครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 20-08-2009, 01:24 PM   #11
ศักดิ์
สมาชิก
 
ศักดิ์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
โพสต์: 1,544
Default

ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 simkain.mp3 (3.63 MB, 474 views)
บทปรัชญาปรารมิตาหฤทัยสูตร (ภาษาจีน)
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 23-09-2009, 09:06 AM   #12
สิงหนาท
สมาชิก
 
สิงหนาท's Avatar
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
โพสต์: 676
Default

ขออนุญาตินำไปฝากเพื่อนในเว็บอื่นนะครับ ^^
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 01-10-2009, 09:05 PM   #13
อาก๋ง
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2009
โพสต์: 8
Default

โฮะๆๆ อนุโมทนานะครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 01-10-2009, 09:20 PM   #14
oattza
สมาชิก
 
oattza's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2007
โพสต์: 85
Default

ปรัชญาปรารมิตาหฤทัยสูตร


ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 Bhagavati Prajnaparamita Hridaya Sutram.mp3 (4.61 MB, 444 views)
ลองฟังดู ครับ
อนูโมนา สาธุ

ทุกท่านครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-10-2009, 10:05 PM   #15
หนึ่ง99999
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2008
โพสต์: 3,261
Default

อุโมทนา สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 20-10-2009, 12:02 PM   #16
kobmagic
สมาชิก
 
kobmagic's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
โพสต์: 23
Default

อุโมทนา สาธุ
ขอบคุณค่ะ หามานาน คำแปล และ บท มหาปรัชญาปารมิตาสูตร
หาซื้อ ก็ บอก คนขายไม่ถูก ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ คุณศักดิ์
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Tags
, , , ทั, , มิ, , , รั, , สู, ,


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน ) [ แนะนำเรื่องเด่น ]
 

คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้
ค้นหาในกระทู้นี้:

Advanced Search
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้


กระทู้ที่คล้ายกัน
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ ห้อง คำตอบ ข้อความล่าสุด
เพลง ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ไทย) paang เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี 15 22-11-2011 02:50 AM
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร janepat2549 เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี 16 02-10-2009 08:53 AM


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:17 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016   Creative Commons Licence
คุณได้ให้คะแนนกระทู้นี้:
Page generated in 0.41209 seconds with 13 queries