View Full Version : พุทธประวัติ และ พุทธภูมิ


 1. ประวัติพุทธสาวก(ภิกษุ,ภิกษุณี,อุบาสก,อุบาสิกา)mp3
 2. มหาพุทธโถมนาการ (พระพุทธคุณร้อยบท)
 3. พุทธวงศ์
 4. พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก (พุทธประวัติ)
 5. เล่าประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 6. พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน
 7. วิริยะบารมี-พระมหาชนก
 8. พระอุรุเวลกัสสปเถระ
 9. ตามรอยถ้ำพระมหากัสสปะเถระ
 10. ตามรอยพระโพธิสัตว์กวนอิม
 11. ท่องแดนพุทธภูมิตามรอยพระพุทธเจ้า
 12. ตามรอยพระธาตุของพระอรหันต์ปัจจุบัน
 13. มิตตวินทุกชาดก
 14. กัณฑ์นครกัณฑ์
 15. พระสิวลีผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ
 16. เรียนให้รู้และเข้าใจในสมมุติด้วยปัญญาบารมีทั้ง 3 ระดับ
 17. จุดเริ่มต้นของ พระบรมศาสดา พระโคตมพุทธเจ้า
 18. พระพุทธประวัติ ภ.ล้านนา
 19. พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก
 20. การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ฉบับสมบูรณ์
 21. นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
 22. ทศชาติชาดกในรูปแบบเสียงคล้ายละครวิทยุ
 23. พุทธประวัติ (ตอน 1-5)
 24. เสียงอ่าน "เหตุที่พระพุทธเจ้าต้องมีอายุเพียง 80 ปี"
 25. ผู้เศร้าโศกในโลกทั้งสอง
 26. เสียงอ่านพุทธประวัติเรื่อง "นันโทปนันทนาคราช"
 27. เสียงอ่าน นางจิญจมาณวิกา ผู้ถูกธรณีสูบ
 28. เสียงอ่าน "พระยามาร" และ "พระอุปคุตเถระ"
 29. ที่ใดมีพระรัตนตรัย ที่นั่นเราพ้นทุกข์แน่
 30. เสียงอ่านพุทธประวัติเรื่อง "อาฬวกยักษ์"
 31. หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย(โดยย่อ)เทศน์วันมาฆบูชา
 32. มัทฐกุณฑลี
 33. พระจักขุบาล
 34. อย่ามัวรอ หรือขอพระโพธิสัตว์ทำให้ แต่ต้องทำให้ได้ อย่างพระโพธิสัตว์
 35. คุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์
 36. พระนางอุบลวรรณาเถรี เป็นเลิศด้าน มีฤทธิ์มาก
 37. พระนางเขมาเถรี ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านปัญญา
 38. พระทัพพมัลลบุตร เอตทัคคะด้าน จัดเสนาสนะ
 39. พระโสณกุฏิกัณณะ เอตทัคคะด้าน วาจาไพเราะ
 40. พระมหากัปปินะ เอตทัคคะด้าน ให้โอวาทแก่ภิกษุ
 41. พระอุรุเวลกัสสปะ เอตทัคคะด้าน มีบริวารมาก
 42. พระลกุณฏกภัททิยะ เอตทัคคะด้าน มีเสียงไพเราะ
 43. พระพากุล เอตทัคคะด้าน มีอาพาธน้อย
 44. พระภัททิยะ เอตทัคคะด้าน มีตระกูลสูง
 45. พระอนุรุทธ เอตทัคคะด้านทิพยจักษุ
 46. พระพากุล เอตทัคคะด้าน มีอาพาธน้อย
 47. พระนันทะ เอตทัคคะ ด้าน รักษาอินทรีย์
 48. พระวักกลิ เอตทัคคะ หลุดด้วยศรัทธา
 49. พระสีวลี ผู้มีลาภมาก
 50. อธิมุตตกะสามเณร
 51. พระมหากัปปิลณะ (ผู้สละราชสมบัติ)
 52. พระจุลกาล และ พระมหากาล
 53. พระราหุล (ผู้ใคร่ในการศึกษา)
 54. พระมหากัสสปะ (ผู้เลิศทางธุดงค์)
 55. พระติสสะ
 56. พระมหากัจจายนะ (ภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดา)
 57. พระรัฐบาล (ผู้บวชด้วยศรัทธา)
 58. พระจักขุบาล
 59. บารมีโพธิสัตว์
 60. พุทธโอวาท ๓ เดือน ก่อนปรินิพพาน
 61. พุทธประวัติ
 62. “พระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนา”
 63. เทศน์เรื่องบารมี๑๐เป็นของไม่ยาก
 64. ถามกันมาก"การลาพุทธภูมิคืออะไร?"
 65. บุพชาติของพระพุทธเจ้า
 66. สาระธรรมของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
 67. สมเด็จราชินี “คู่บารมี”ของในหลวง
 68. ชีวประวัติ พระอิสิทาสีเถรีผู้แกร่งกล้า (ตอนชาตินี้ขอสะสางกรรม)
 69. สาระธรรมของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
 70. มารดามหาบุรุษ
 71. พระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า
 72. พุทธประวัติ สอนเรื่อง ผู้เจียมตน (รับรองคุณภาพครับ)
 73. พุทธประวัติ สอนเรื่อง ผู้มีจิตใจเสมอในชนทั้งปวง (รับรองคุณภาพครับ)
 74. พุทธประวัติ สอนเรื่อง บัวเหนือน้ำ (รับรองคุณภาพครับ)
 75. การ์ตูนแอนิเมชั่น พุทธศาสดา
 76. การสร้างบารมีของพระเจ้า ๕ พระองค์
 77. พุทธประวัติ (พค 33 )
 78. ถ้ารู้ภูมิหลังของอินเดียสักหน่อย จะค่อยเห็นแก่นของพระพุทธศาสนา
 79. บารมีธรรม
 80. ทศชาติชาดก เวอร์ชั่นละครวิทยุ
 81. วิริยะบารมี-พระมหาชนก
 82. รวมพุทธวัจน์ ว่าด้วยความเป็นพระโสดาบัน
 83. พุทธกิจประจำวัน
 84. การมีพระพุทธเจ้าเป็นของยาก
 85. สัจจอธิษฐาน 25 พย 31
 86. พระโมคคัลลานะปราบมาร
 87. “พุทธประวัติ”
 88. บุญ กรรม ธรรมแท้จาก“พุทธโอษฐ์” ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
 89. พระมหาชนกชาดก-พระเวสสันดรชาดก
 90. นางแก้วคู่บารมี การเริ่มอธิฐานจิตของพระนางพิมพาเพื่อเป็นพระคู่รักของพระโพธิ์สัตว์
 91. ธรรมยาตรารำลึก..“แดนพุทธภูมิ”
 92. พุทธวัจน์ (ให้เสียงดีมากค่ะ)
 93. มารดามหาบุรุษ
 94. ประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยสาวก
 95. พระอานนท์พุทธอนุชา
 96. “มหาปรินิพพานสูตร”จากพระไตรปิฏกภาษาไทย(ฉบับ มจร.)
 97. “พุทธวัจน์”คำสอนจากพระโอษฐ์
 98. “สัจจะและอธิษฐาน”
 99. พระมหาชนก.
 100. กำลังใจปรมัตถ์ คือใจที่ยังมั่นคงในความดี
 101. “พระเวสสันดร”มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
 102. พุทธประวัติ
 103. ความเป็นมาการสร้างสมเด็จองค์ปฐม
 104. การสร้างกำลังใจของพระโพธิสัตว์
 105. ๔๕ พรรษา ของพระพุทธเจ้า
 106. น้อมรำลึกนึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ผู้ยังคุณูปการเพื่อพระพุทธศาสนา
 107. โพธิสัตว์ โพธิญาณ
 108. ประวัติการสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมครู
 109. พระโพธิสัตว์...เมตตาบารมี
 110. การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า
 111. ชัมพุกะ
 112. พระมหากัปปินะ
 113. คุณพระพุทธ
 114. คุณของพระพุทธเจ้า
 115. พระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า
 116. วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 117. ตามรอยพระพุทธองค์
 118. พุทธประวัติ
 119. พระอานนท์
 120. พระอานนท์พุทธอนุชา
 121. วีซีดี พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
 122. ธรรมนิยาย เรื่อง พุทธจริยา จากปลายปากกา ธรรมลิขิต
 123. ธรรมนิทานมหานิบาตชาดก เรื่อง ทศชาติ
 124. พระพุทธองค์ทรงชนะมาร 9 เรื่อง-พระอ.สุโข กตปุญโญ
 125. มหาชาดก (ทศชาติ)
 126. ประวัติสร้างสมเด็จองค์ปฐมและเจดีย์พุดตาล
 127. VDO การ์ตูน พุทธประวัติ Life of the Buddha
 128. VDO การ์ตูน พุทธประวัติ
 129. น้ำมนต์พระพุทธเจ้า
 130. พระพุทธเจ้าปรารภอุบาสก ๕ คน
 131. การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
 132. การบำเพ็ญบารมี ของสมเด็จองค์ปฐม...พระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก
 133. เปิดกรุพุทธตำนาน
 134. พระศรีธรรมาโศกราช
 135. พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
 136. ณ แดนพุทธภูมิ
 137. เปิดกรุพุทธตำนาน
 138. พระพุทธประวัติ