View Full Version : ขันธ์ ๕


 1. กำหนดทุกข์ที่ขันธ์ 5 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 2. การติดอยู่ในขันธ์ 5 ตายแล้วไปไหน
 3. วิราคะธรรม นำความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในขันธ์๕ 51
 4. การพิจารณาขันธ์ ๕ - ผ่าศพหญิง จาก YouTube
 5. ดูความเกิดดับของขันธ์ ๕ ที่ตัวเอง
 6. หนังบางๆพรางตาไว้
 7. ปลงขันธ์ห้าภาระอันหนัก
 8. การพิจารณากายกับจิต
 9. อบรมใจให้รู้ความจริงในขันธ์ห้า
 10. กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕
 11. ขันธ์ทั้งห้าหนักเน้อ
 12. ขันธ์ ๕ คืออะไร
 13. ขันธ์ที่บริสุทธิ์
 14. “ขันธ์ ๕”
 15. อาศัย“ขันธ์”ในการทำความดี
 16. “วิธีสร้างพลังจิตปราบขันธมาร”
 17. อบรมจิตภาวนา (ลักษณะของขันธ์ 5)
 18. รู้แจ้งในกาย
 19. สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน
 20. การเข้าไประงับแห่งสังขาร
 21. ความไม่เที่ยงของสังขาร
 22. ความไม่แน่นอนของสังขารร่างกาย
 23. พิจารณาความเสื่อมไปของสังขาร
 24. ปัญญาเห็นแจ้งในสังขาร
 25. รูป ไม่ใช่ตัวตน
 26. อุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์
 27. เพราะไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้า
 28. ขันธ์ 5
 29. สังขาร
 30. เมตตาต่อสังขาร
 31. ขันธ์ ๕ เป็นภาระหนัก
 32. ชี้คุณชี้โทษของขันธ์ห้า
 33. รูปไม่ใช่ตัวตน
 34. ขันธ์ห้าเป็นภาระหนัก
 35. ขันธโลก
 36. ร่างกายเป็นทาสของโลก
 37. ความเป็นจริงของสังขาร
 38. สัญญาอนิจจา
 39. สังขารและวิสังขาร
 40. ขันธ์ ๕
 41. ขันธ์ 5 - ส่วนประกอบ 5 อย่างของชีวิต
 42. ขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง
 43. ภาวนารู้เท่าทุกข์ในขันธ์