View Full Version : ไตรลักษณ์


 1. จิตสักแต่ว่ารู้-รู้แล้วต้องวางตามกฎธรรมดา
 2. ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไป
 3. เราหลงรูปร่างกายว่าสุขสบายจึงไม่เห็นธรรมว่ามันทุกข์-ไม่เที่ยง-ไม่ใช่ของเรา
 4. ทุกสิ่งทุกอย่างตกลงสู่ไตรลักษณ์ิ
 5. รูปเป็นของไม่เที่ยง
 6. อบรม " อนิจจัง ทุกขัง อนััตตา "
 7. สิ่งที่บังคับไม่ได้ ไม่เป็นดังปรารถนา นำมาซึ่งความทุกข์
 8. ความคิดไม่เที่ยง,ความจำเป็นอนัตตา
 9. ทุกสิ่งทุกอย่างตกลงสู่ไตรลักษณ์ิ
 10. สิ่งใดเกิดขึ้น..สิ่งนั้นเสื่อมไป สิ้นไป
 11. “ไตรลักษณ์”ยอดแห่งปัญญา
 12. โปรดเราให้ได้
 13. ร่างกายไม่ใช่ของเราควรอาศัยเขารีบสร้างบารมี
 14. รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยง
 15. อัตตาอุปสรรคของการเข้าถึงอนัตตา
 16. การพิจารณาไตรลักษณ์ สังเกตสภาวะเกิด-ดับ
 17. รูป อนัตตา
 18. เจริญและความเสื่อม
 19. การพิจารณาพระไตรลักษณ์
 20. โลกนี้ไม่เที่ยง
 21. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 22. ฆนะ ในไตรลักษณ์
 23. สังขารในไตรลักษณ์
 24. อโศก นาม ไม่มีความโศกเศร้า
 25. ไตรลักษณ์
 26. อนัตตา
 27. พิจารณาให้เห็นไตรลักษณญาน
 28. โลกธรรมแปด
 29. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 30. ไตรลักษณ์ - ลักษณะโดยธรรมชาติ 3 อย่าง ของสิ่งทั้งปวง
 31. อนิจจัง
 32. ไตรลักษณ์, ความเกิดดับ ,รูปธรรม นามธรรม