View Full Version : ธรรมเพื่อความหลุดพ้น


หน้า : [1] 2

 1. การสังวรในอาสวะทั้งปวง
 2. ความเป็นจริงของร่างกายและจิตใจ
 3. ปีศาจในตัวเรา
 4. พระยาธรรมิกราช ตอน ความฝัน เช้าวันที่ 27/7/2557
 5. พระยาธรรมิกราช ตอน ความพ่ายแพ้ เช้าวันที่ 26/7/2557
 6. พระยาธรรมิกราช ตอน ความอิจฉา เช้าวันที่ 25/7/2557
 7. พระยาธรรมิกราช ตอน อยากสร้าง เช้าวันที่ 24/7/2557
 8. พระยาธรรมิกราช ตอน อยากรวย เช้าวันที่ 23/7/2557
 9. พระยาธรรมิกราชแสดงธรรมเช้าวันที่ 22/7/2557 ตอน เชื้อราคะ
 10. พระยาธรรมิกราชแสดงธรรมเช้าวันที่ 21/7/2557 ตอน เมื่อคิดจะเป็นครูบาอาจารย์
 11. พระยาธรรมิกราช ตอน การมีวินัยภายนอกภายใน เช้าวันที่ 20/7/2557
 12. พระยาธรรมิกราช ตอน การมีวินัยภายนอกภายใน เช้าวันที่ 20/7/2557
 13. พระยาธรรมิกราชแสดงธรรมเช้าวันที่ 19/7/2557 ตอน เมื่อคนดีกำลังกลัวต่อมาร
 14. พระยาธรรมิกราช ตอน มารคือใคร ใครคือมาร เช้าวันที่ 18/7/2557
 15. พระยาธรรมิกราช ตอน อยากและไม่อยาก เช้าวันที่ 17/7/2557
 16. พระยาธรรมิกราช ตอน เชือกแห่งความรัก เช้าวันที่ 16/7/2557
 17. พระยาธรรมิกราช ตอน การกิน เช้าวันที่ 15/7/2557
 18. พระยาธรรมิกราช ตอน ความเข้าใจ เช้าวันที่ 14/7/2557
 19. พระยาธรรมิกราช ตอน ความชั่ว เช้าวันที่ 13/7/2557
 20. พระยาธรรมิกราช ตอน รักษาใจให้เหมือนผ้าขาว เช้าวันที่ 12/7/2557
 21. พระยาธรรมิกราช ตอน รู้คุณค่าของการเข้าพรรษา เช้าวันที่ 11/7/2557
 22. พระยาธรรมิกราช ตอน รู้คุณค่าของการเข้าพรรษา เช้าวันที่ 11/7/2557
 23. พระยาธรรมิกราช ตอน คุณค่าอยู่ที่การกระทำ เช้าวันที่ 10/7/2557
 24. พระยาธรรมิกราช ตอน เข้าใจเหตุและเจตนา เช้าวันที่ 9/7/2557
 25. พระยาธรรมิกราช ตอน หัวใจในการสร้างความปรองดอง เช้าวันที่ 8/7/2557
 26. พระยาธรรมิกราช ตอน พลังจิตพลังกาย เช้าวันที่ 7/7/2557
 27. พระยาธรรมิกราช ตอน บนเส้นทางของชีวิต เช้าวันที่ 6/7/2557
 28. พระยาธรรมิกราช ตอน คนดีที่แท้จริง เช้าวันที่ 5/7/2557
 29. พระยาธรรมิกราช ตอน มีสิทธิที่จะเลือก เช้าวันที่ 1/7/2557
 30. พระยาธรรมิกราชแสดงธรรม เช้าวันที่ 3/7/2557 ตอน บวชกายบวชใจ
 31. พระยาธรรมิกราช ตอน หลักการปฏิบัติธรรม เช้าวันที่ 2/7/2557
 32. พระยาธรรมิกราชแสดงธรรมเช้าวันที่ 1/7/2557 ตอน คนดี
 33. พระยาธรรมิกราชเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมรับพระธรรมคำสอนเผยแผ่ทุกวัน
 34. พระแม่พิมพาแสดงธรรมกระดานเกมส์ชีวิต
 35. พุทธโอวาทเรื่องเกมส์ชีวิต
 36. พิธีเปิดสายปฎิบัติธรรมของพระยาธรรมิกราช
 37. เกิดมาเพื่ออะไร
 38. ดวงจิตมาจากไหน
 39. เราจะข้ามฝั่งไปยังโลกุตระได้อย่างไร
 40. ทุกข์ที่ไม่อยากทน
 41. เทศน์ การรักษาศีลต้องเห็นคุณของศีล รักษาค.ดีด้วยชีวิต
 42. จิตดวงเดียวท่องเที่ยว
 43. สติกับสัมปชัญญะ
 44. ปฏิสัมภิทามรรค
 45. ตัวตาใน (ตัวสติที่มีปัญญา)
 46. การใคร่ครวญความจริงเพื่อความพ้นทุกข์
 47. รวมธรรมท่านจิตโต ปี ๒๕๕๖ {ดาวน์โหลด+ฟังธรรม}
 48. เหตุของการมีทุกข์และดับทุกข์
 49. ทำงานอย่างไรให้มีความสุข โดย ดร.สนอง วรอุไร
 50. คนที่มีความดีพอสร้างความดีพอแม้จะอยู่คนเดียวใจก็สดชื่นเบิกบานมีความสุขไม่มีเหงา
 51. โสฬสปัญหา (เสียงอ่าน พระมหาธีรนาถ)
 52. ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
 53. การวางอารมณ์อยู่คนเดียวแบบอิสระเพื่อมรรคผลพระนิพพาน
 54. การละความชั่วต้องมีความกลัวในผลของบาป
 55. ธรรมโดนใจ
 56. อธิษฐานจิตนำพาไม่ขอเกิดอีกต่อไป
 57. การครองในสมณะเพศ
 58. ความเมตตาทำให้หลุดพ้นจากโลกนี้ได้
 59. ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็เป็นเหมือนความฝัน
 60. รู้แจ้ง เห็นจริง ประจักษ์ใจ
 61. ปชส.เว็บไซ์ธรรมะบ้านสบายใจ(ฟังเสียงธรรม+ดาวน์โหลด)
 62. เมื่อนักปฏิบัติ มี โอปะปาติกะ มาสอนในสมาธิ.
 63. ลักษณะที่เรียกว่า จิตหดหู่ จิตขี้เกียจ จิตผอมโซ
 64. จิตที่เป็นสมาธิในการพิจารณาธรรม
 65. จงสร้างใจ ให้ช่วยตัวเอง
 66. อ่านคำสอน องค์หลวงปู่ดาบส สุมโน สำนักไผ่มรกฎ จ.เชียงราย
 67. ล้างพิษในใจ
 68. เสียงธรรมจากพระองค์ที่10
 69. ศรัทธาปัญญา จิตหลอกจิต
 70. ปรมัตถสัจจะ
 71. การฝึกจิตและธรรมชาติของจิต
 72. การฝึกจิตและธรรมชาติของจิต
 73. รู้แจ้งในชาตินี้
 74. สติเป็นนายคุมงาน
 75. ความแน่นอนของธรรม
 76. สายทางที่จะนำเราให้หลุดพ้นจากทุกข์
 77. จะเป็นเขาโค หรือขนโค
 78. ออกอุตริมนุสธรรม
 79. ปรับใจให้สัมผัสธรรม
 80. . . อ า ร ม ณ์ . .
 81. เลือกปฏิบัติให้เหมาะกับจริต
 82. เราเป็นบุคคลคนเดียว,ทานที่เกิดจากกตัญญูมีผลสูงกว่าทานอื่น
 83. ชาติสุดท้ายต้องการปัญญาไม่ใช่ทรัพย์
 84. อริยสัจธรรม
 85. ถือธรรมเป็นที่ตั้ง
 86. รสชาดจากธรรม
 87. คุณธรรมเพื่อความเป็นพระอริยะ
 88. ความลงใจ
 89. แกงหม้อจิ๋ว:รากแก้วของศาสนา 29 กัณฑ์
 90. กิริยาภายใน
 91. แกงหม้อจิ๋ว: ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ 22 กัณฑ์
 92. แกงหม้อจิ๋ว: เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม 31 กัณฑ์
 93. แกงหม้อจิ๋ว:เข้าสู่แดนนิพพาน 30 กัณฑ์
 94. แกงหม้อจิ๋ว: แว่นดวงใจ 29 กัณฑ์
 95. เล่ห์เหลี่ยมของธรรม
 96. พระธรรมเทศนา "ธรรมะปฏิบัติ"
 97. แดนแห่งป่า-เสียงแห่งธรรม
 98. พูดแบบเหนือโลก
 99. ** ปฏิบัติให้รู้ อยุ่ที่ กาย-ใจตน **
 100. รสชาติจากธรรม
 101. ฟังแล้วนำไปคิดอ่านไตร่ตรอง
 102. จุดที่บรรลุธรรม
 103. เอาธรรมเป็นเข็มทิศ
 104. กิริยาภายใน
 105. อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
 106. พระธรรมรักษา
 107. จงดูใจด้วยธรรม
 108. อุบายวิธีฟังยอดธรรม
 109. “พ้นทุกข์แบบฆราวาส”
 110. นิพพานไม่ใช่ผู้รู้
 111. จำเป็นต้องนั่งสมาธิหรือไม่หากไม่อยากมาเกิดอีก?
 112. ศิษย์ดื้อ 10 ก.ค. 2526
 113. ธรรมแท้ๆ เป็นคุณล้วนๆ
 114. ตาบอดอวดหมัด
 115. เทศน์กัณฑ์สุดท้ายหลวงตามหาบัว "หมดธุระ" (9 พ.ย. 2553)
 116. มรรค ผล นิพพานอยู่กับหัวใจเรา
 117. ธรรมสมบัติ วัตถุสมบัติ
 118. หัวใจนี้เทศน์ถึงนิพพาน
 119. ให้หมั่นพิจารณาในกรรมฐานบ่อยๆก่อนที่จะตาย
 120. เทศน์หลังบวงสรวงเรื่องคุณของครูบาอาจารย์
 121. มุ่งสู่แดนหลุดพ้น
 122. สารธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
 123. จงสร้างใจให้ช่วยตัวเอง 31 ม.ค.19
 124. นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
 125. น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์
 126. พระนิพพานกังวานอยู่ในจิต
 127. การปฏิบัติเริ่มต้นจนเข้าถึงพระนิพพาน
 128. ความอัศจรรย์แห่งธรรม
 129. โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์
 130. ทางเดินเพื่อความหลุดพ้น
 131. ไม่มีอะไรตาย
 132. ทางลัดมุ่งนิพพานของหลวงพ่อคือ?
 133. นิพพานคือดับไม่เหลือ
 134. พระธรรมเทศนา - อนุปุพพิกถา
 135. คิดอย่างไรใจสงบ ( เรื่องของการเเผ่เมตตา )
 136. พระตกนิพพาน
 137. ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา
 138. วิธีฝึกจิตใจ
 139. (กฐิน)ทานที่ตั้งใจให้เห็นคุณพระรัตนตรัยเพื่อให้เกิดมรรคผล-ปรมัตทาน(เทศน์เช้า20พ.ย.53)
 140. พุทโธอัปมาโณ-พุทธานุสติที่ทำให้ใจเราไม่เสื่อม(เทศน์เช้า 7พ.ย.53)
 141. สู่สมรภูมิ
 142. เทศน์ธรรมฉันทะ
 143. รวมธรรมบรรยาย "การเจริญสติปัฏฐาน"
 144. เทศน์ออกพรรษา-วันปิยมหาราช23ต.ค.53
 145. เทศน์วันเทโวโรหณะ 24ต.ค.53
 146. สติสมบูรณ์
 147. อุบายวิธีปฏิบัติ
 148. สมาธิรากเง้าแห่งปัญญา - อารมณ์สายกลาง
 149. ธรรมะเพิ่มสุข
 150. สมาธิ-ปัญญาภาคปฏิบัติภาวนา : หากยังมีผู้สนใจปฏิบัติธรรม
 151. ส ร ณ ะ
 152. อรหันต์ดิบ - โลกก็คือธาตุ ธาตุก็คือโลก
 153. การระวังการอยู่ร่วมกับคนที่รักเราเป็นเรื่องสำคัญ
 154. รูปเป็นอนิจจัง
 155. บูชาพระคุณครูบาอาจารย์อันเป็นที่รัก,ปฏิปทาหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
 156. ละนิวรณ์ในการให้:เป็นปรมัตทาน
 157. ตั้งสติให้ดีนักภาวนา
 158. ความสิ้นสุดของจิต
 159. พระอริยเจ้ามีสติสมบูรณ์
 160. ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๐
 161. เรามองค.จริงไม่ครบในพรหมวิหาร,ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร
 162. รูปเป็นทุกข์
 163. เสียงธรรมเพื่อความหลุดพ้น 21-22 ส.ค.53
 164. จิตเป็นสิ่งที่ฝึกยาก - สมาธิคือกำลังในการปฏิบัติ
 165. สติกำหนดระวังใจ
 166. เราหลุดพ้นได้ด้วยค.เชื่อในคำสอนหลวงพ่อ,...&ดาวน์โหลดรวมเสียงธรรมวันแม่'53
 167. ทำจิตให้เป็นพุทธะ-ค.รู้ยิ่งตามมาเอง,...(เทศน์ช่วงกรรมฐานประจำวันที่8 ส.ค.53)
 168. สติปัฏฐานสี่ อริยสัจสี่ ความเป็นอิสระของจิต วัฏฏะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก ?
 169. จิตบรรลุนิพพาน
 170. พุทโธ ความคิด พิจารณากาย โทษของกาม ?
 171. เทศน์วันอาสาฬหบูชา26ก.ค.53
 172. คนเราเร่าร้อน..เพราะอะไร??
 173. บันได 3 ชั้น
 174. สุญญตา๑
 175. การละให้ได้ผลคือต้องละสังโยชน์
 176. นัตถิ สันติ ปรมังสุขขัง
 177. สงครามภายใน
 178. อารักขกรรมฐาน 4
 179. ทำใจให้เหลืออารมณ์เดียวคือไม่อยากเกิด
 180. เสียงธรรม วันมุทิตาจิตท่านจิตโต 4 ก.ค.43
 181. พลิกแพลงหลอกจิตด้วยสุภะ - อสุภะ
 182. รวมปกิณกะ-ตอบปัญหาธรรม#พ.ค.53(18เสียงธรรม)
 183. การละมานะคือการละความโกรธ,ไม่มีใครทำร้ายใจเรา(นอกจากใจเราเอง)
 184. นํ้ารดต้นไม้แห้ง
 185. ไม่ใช่สมาธิหัวตอ
 186. เอาชนะตนให้ได้
 187. คนเห็นทุกข์มากเท่าไหร่ก็จะพ้นทุกข์ได้มากเท่านั้น,นึกถึงศีลที่รักษาช่วยดับทุกข์
 188. แทงทะลุด้วยสติปัญญา - ความโง่และความสงสัย
 189. ทวนกระแสใจ !
 190. รวมเสียงธรรม#วิธีคิดก่อนนอนและตื่นนอนใหม่ๆ (ทำ2เวลานี้ให้มากเพื่อสิ้นทุกข์ชาตินี้)
 191. รสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวง
 192. “ต้นทางนิพพาน”
 193. รวมคำสอนคุณแม่สิริ กรินชัย
 194. อย่าขุดนํ้าหลายบ่อ
 195. นิพพานัง ปรมัง สุขขัง-จงอย่าประมาทในชีวิต ติดสุขจนเกินไป
 196. สิ่งที่พระอรหันต์ต่างจากคนทั่วไป,กรรมบถ10+ พรหมวิหาร4 ช่วยให้ไม่สนใจจริยาผู้อื่น
 197. ม้างกายทำลายสักกายทิฐิ - ทำลายจิต
 198. การประพฤติพรหมจรรย์
 199. ความว่าง สงบ หลุดพ้น
 200. พระจริง พระปลอม - ของปลอม ของจริง
 201. จิตบรรลุนิพพาน
 202. สติจ่อเข้าหาจิต - ตั้งสติดูจิต
 203. ธรรมาธิปไตย - ธรรมปกครองโลก
 204. กรรมบท 10 เป็นทางหลุดพ้นเบื้องต้น
 205. ขันธ์ กับ จิต
 206. อนุปุพพิกถา
 207. พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนอะไรในวัน "มาฆบูชา"
 208. จิตบรรลุนิพพาน
 209. วิธีตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ
 210. มรรคผลนิพพานเป็นปัจจุบันภายในจิต
 211. ความเป็นอิสระของจิต 17 ก.ค.21
 212. แสวงหาสุขพ้นทุกข์, ความประมาทความโลภ
 213. การปฏิบัติเพื่อให้บารมีเต็ม
 214. สิ่งที่เราขาดคืออธิษฐานบารมี
 215. เห็นธรรม บรรลุธรรม
 216. ธรรมเทศนาโดยท่านโชดก ญาณสิทธิ ชุดที่ ๗ (๑๔ เรื่อง)
 217. ธรรมเทศนาโดยท่านโชดก ญาณสิทธิ ชุดที่ ๖ (๑๕ เรื่อง)
 218. ธรรมเทศนาโดยท่านโชดก ญาณสิทธิ ชุดที่ ๕ (๑๕ เรื่อง)
 219. ธรรมเทศนาโดยท่านโชดก ญาณสิทธิ ชุดที่ ๔ (๑๖ เรื่อง)
 220. ธรรมเทศนาโดยท่านโชดก ญาณสิทธิ ชุดที่ ๓ (๑๖ เรื่อง)
 221. ธรรมเทศนาโดยท่านโชดก ญาณสิทธิ ชุดที่ ๒ (๑๕ เรื่อง)
 222. ธรรมเทศนาโดยท่านโชดก ญาณสิทธิ ชุดที่ ๑ (๑๔ เรื่อง)
 223. วิสุทธิ ๗
 224. ประโยชน์ปัจจุบัน เบื้องหน้า สูงสุดคือพระนิพพาน
 225. อนิจจตา...ธรรมที่เป็นใหญ่ในโลก
 226. วิธีสำรวมจิต - นักปฏิบัติคือนักรบกล้าหาญ !
 227. นักรบ นักหลบ นักหลีก
 228. รวมธรรมะเพื่อความหลุดพ้น
 229. “มงคลชีวิต ๓๘ ประการ”
 230. ธรรมะเพื่อการละวางอัตตา (ถ่ายทอดข้อความโดย อ.สุดใจ ชื่นสำนวน)
 231. ปรารภความเพียร (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 232. หนทางเข้าสู่อริยมรรค
 233. โลกของสัตว์และหนทางหลุดพ้น
 234. สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
 235. ทาน ศีล ภาวนา
 236. ปริยัติ ปฎิบัติ ปฏิเวธ
 237. เกิดมาเป็นทุกข์ หลวงปู่สิม
 238. การที่บวชได้ต้องมีบารมีหนหลัง
 239. เอาจริงเอาจังหวังพ้นทุกข์
 240. หนังบาง ๆ พรางตาไว้
 241. สังโยชน์ ๑๐ โดยพระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 242. เทศน์เรื่องก่อนนอนหรือตื่นนอนให้นึกถึงพระนิพพาน
 243. พระอรหันต์“นิพพาน”ที่เขาวงพระจันทร์
 244. ญาณวิปัสสนาอันละเอียด
 245. สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้เพราะกรรม
 246. ความเป็นไปแห่งทุกข์และความดับทุกข์
 247. “ธรรมบท”คัมภีร์เดียวที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุด
 248. ถอนความรู้
 249. ประโยชน์ปัจจุบัน เบื้องหน้า สูงสุดคือพระนิพพาน
 250. รากแก้วของวัฏจักร - องครักษ์ของอวิชชา