View Full Version : อนุสสติ ๑๐


 1. อานาปานุสสติกรรมฐาน
 2. ** มรณานุสติ สู่ธรรมชาติ **
 3. มรณานุสติ
 4. อานาปาณนุสติ
 5. อนุสติ ๑๐
 6. วีดีโออุบัติเหตุทางถนน สำหรับระลึกถึง มรณสติ
 7. ภาพกายาคตาสติ (พิธีศพแบบธิเบต)
 8. “สบายใจ”สรณังคัจฉามิ
 9. อานิสงส์ของการนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆ
 10. กายคตาสติภาวนา
 11. พระธรรมเทศนา อัฏฐิกัง กระดูก 300 ท่อน
 12. สีลานุสสติโดยพิศดาร
 13. อานาปานสติ สิบหกขั้น โดยพระอาจารย์ อารยะวังโส
 14. วีดีโอ กายคตาสติ พิจารณาซากศพ
 15. มรณานุสสติ โดยพระอาจารย์ อารยะวังโส
 16. ภาพกองกระดูก พิจารณาสังสารวัฏ
 17. อนุสสติ 10
 18. อุปสมานุสสติ
 19. พุทธานุสสติ มรณานุสติ
 20. ทบทวนอานาปานสติ
 21. เตื่อนตนสอนจิตชีวิตใกล้ตาย
 22. ทำไมจึงใช้อานาปานสติพัฒนาจิต
 23. พิจารณาความตายคลายอุปาทาน
 24. จาคะ
 25. ธัมมานุสติ
 26. อานาปานสติมีองค์ห้าอย่าง
 27. นี่แหละคือการศึกษาอานาปานสติ
 28. อานาปานสติ
 29. กายคตาสติ
 30. มรณานุสสติ (พิจารณาความตาย)
 31. อานาปานุสฺสติ
 32. พุทธานุสสติ
 33. ธรรมานุสสติ
 34. จาคานุสสติ
 35. อานาปานสติ
 36. พุทธานุสติ
 37. อานาปานสติ-ชุดที่ 3
 38. มรณะสติ
 39. อานาปานสติ(สติรู้ลมหายใจเข้า-ออก ยาวหรือสั้น)
 40. ผู้มีปัญญาทำจิตให้ตรงได้และอานาปานสติ
 41. อานาปานุสสติกรรมฐาน
 42. อนุสสติกรรมฐานและอารมณ์จิตก่อนตาย
 43. หมวดเทวตานุสสติ
 44. หมวดอานาปานุสติ ม้วนที่ ๑-๙
 45. สรุปอนุสสติ10
 46. อานาปานุสสติ
 47. กายคตานุสสติ
 48. มรณานุสสติ
 49. เทวตานุสสติ
 50. จาคานุสสติ
 51. สีลานุสสติ
 52. พุทธานุสสติ, ธัมมานุสสติ และ สังฆานุสสติ