View Full Version : ธรรมเทศนาทั่วไป


หน้า : [1] 2 3

 1. ประโยชน์ของการปล่อยวาง...
 2. มงคลชีวิต
 3. แนวทาง "สู่ความสำเร็จ"
 4. ความสุขกับการใช้ชีวิตเร่งรีบ
 5. คนชั่วทำกรรมชั่ว - ชาตวโร ภิกขุ
 6. ธรรมโอวาท "สุขที่ธรรม" พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม
 7. พระธรรมเทศนาหลวงปู่ไม อินทสิริ งานหลวงปู่เจี๊ยะ
 8. อานิสงส์ของการนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
 9. นํ้าใสใจสะอาด
 10. พระธรรมเทศนาหลวงพ่อไม อินทสิริ
 11. หมวดพรหมวิหาร 4 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
 12. พุทธวิธีสร้างความปรองดองของคนในชาติ
 13. พระพุทธโอวาท สอนใจชาวพุทธ 9 ข้อ
 14. สนทนาธรรมกับหลวงปู่
 15. จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"
 16. วิธีการสร้างบุญบารมี
 17. การปฏิบัติไม่ถือมงคลตื่นข่าวต้องทำอย่างไร
 18. ประมวลหลักปฏิบัติ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
 19. เจโตขีลสูตร
 20. กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 21. วิมุติจิต ( จิตที่เป็นศิล สมาธิ และปัญญา ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 22. โชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดมาและนับถือในศาสนาพุทธ
 23. วันเข้าพรรษา
 24. วันอาสาฬหบูชา
 25. คำสอนที่วิหารแก้ว 100 เมตร
 26. เจตนาดีนั้นหล่ะเป็นตัวบุญ
 27. อภัยทาน
 28. เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมี
 29. อสุภกรรมฐาน
 30. หลวงปู่ดูลย์ตอบปัญหาจิตภาวนา
 31. รวมบทสวดมนต์สำคัญของชาวพุทธ.zip โดยกฤชณัท ปัญสุทธิ์และครอบครัว
 32. ฟังธรรมะออนไลน์
 33. ขอเชิญฟังธรรมะออนไลน์
 34. ธรรมะออนไลน์
 35. เว็บฟังธรรมะออนไลน์
 36. คนฉลาดย่อมลดละสิ่งไม่ดีไม่งามที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งตนเองและผู้อื่นได้
 37. การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว
 38. ความสุขที่แท้จริงในธรรม เสียงธรรมแม่ชีทศพร
 39. เวลานี้โลกกำลังกิเลสหนา
 40. คุณธรรมนำธุรกิจ.โดยพระพยอม วัดสวนแก้ว
 41. พระธรรมมีแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเท่านั้นที่แจกแจงได้ถ่องแท้
 42. ฟังธรรมะป่า
 43. พอใจคือตายเเล้ว
 44. น้ำใจหลวงปู่ดู่ต่อในหลวง
 45. การปฏิบัติภาวนาจิต
 46. Playlist หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต
 47. รวมธรรมะ ปัญหา-ตอบ หลวงปู่ชา สุภัทโท
 48. เสียงธรรม หลวงปู่อุทัย สิริธโร
 49. ตายก่อนตาย
 50. ความดีนั้นมีในจิตหรือยัง
 51. คิดเป็นเห็นธรรม
 52. ล.พ.เยื้อนแสดงธรรมที่กลุ่มสมาธิม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 53. เชิญฟังธรรมหลวงพ่อเล็ก 4 กันยายน 55 กลุ่มสมาธิ จุฬาฯ
 54. เทศน์ญาณ8 กับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
 55. มีสื่อ mp3 เรื่องจอมจักรพรรดิ์อโศกมหาราชไหมค่ะ
 56. ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวัง
 57. เทศน์วันเข้าพรรษา - หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)
 58. ศีล-สมาธิ-ปัญญาในทางปฏิบัติธรรม (โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน)
 59. คู่มือมนุษย์ บทที่ 1-10 พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือ พุทธทาสภิกขุ
 60. การได้มีโอกาสทำความดีก็ถือว่ายาก แต่ก็สู้การมีกำลังใจไม่ได้
 61. แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา - ตอนที่ 1-2 (พระราชสังวรญาณ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”)วัดป่าสาลวัน
 62. ชีวิตต้องสู้
 63. ธรรมมหาสติปัฏฐานสูตร - อริยสัจ 1-2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
 64. อย่าทิ่มแทงกันด้วยหอกด้วยดาบ
 65. ปฏิปทาปฏิบัติ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธาน)ี
 66. ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 67. หัวใจของวันวิสาขแห่งโลก ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน
 68. การสร้างพระ
 69. ใจปลอม
 70. ศรัทธา กับปัญญา
 71. สุดยอดของทุกข์คือความเชื่อ
 72. อุบายสำหรับแก้ใจ
 73. ศรัทธาหัวเต่า
 74. บารมี 30 ทัศ
 75. เข้าวัดทำไม เพื่ออะไร
 76. การให้ทานและรักษาศีล
 77. บารมี 10
 78. ทำจิตให้เป็นพุทโธ
 79. วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น ตอนที่ 1-4
 80. ชุดเสียงธรรมเตือนสติ"ตายแล้วไปไหน" ตอนที่์ 1-59
 81. VDO.หลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนลูกและDVD
 82. กำจัดกิเลส พ้นทุกข์
 83. รวมเสียงธรรมหลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป แผ่น ๒๓-๒๔
 84. ความสามัคคีนำพาซึ่งความสงบสุข
 85. วันสงกรานต์
 86. วันสงกรานต์คือวันกตัญญู
 87. กายใจที่บริสุทธิ์
 88. พระธรรมเทศนา
 89. แจกคำสอนหลวงพ่ออาจารย์ปราโมช ปราโมชโช 36 ตอน
 90. บุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ
 91. "ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์"
 92. ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นก็พอ
 93. ผีนางตานีและเปรต
 94. "เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ"
 95. การปฏิบัติธรรม
 96. แหล่สุวรรณสาม พระปลัดธีรเดช (เทศน์แหล่ หาฟังยากครับ)
 97. มาฆบูชา..วันสำคัญของพระพุทธศาสนา
 98. คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
 99. ไม่มีคำว่าทำไม ในการปฏิบัติธรรม
 100. พระธรรมเทศนาและตอบปัญหาธรรมะ โดยหลวงพ่อวิชัย
 101. ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ
 102. เคล็ดวิธีต้านชราได้สไตล์อายุรวัฒน์
 103. เทคนิคการใช้สติกับความรู้สึก
 104. ทำดีให้ดีปรากฏ
 105. พุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 106. เสียงหลวงตามหาบัวสนทนาครั้งสุดท้ายก่อนละสังขาร
 107. ความสุขจากการปล่อยวางอย่างไม่ประมาท
 108. พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต ชุดที่ ๘
 109. ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
 110. เครื่องวัดความทุกข์
 111. รู้จักพระอรหันต์ รู้จักทุกข์
 112. พระอภิธรรม, วิปัสนูกิเลส
 113. สวดมนต์ข้ามปีที่วัดท่าขนุน
 114. เริ่มต้นจนถึงพระนิพพาน:หลวงตามหาบัว
 115. ปาฏิหาริย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
 116. พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์บัวเรียน วัดป่าบ้านสะพานสอง
 117. ปัจจัยสาเหตุให้บรรลุ(ให้ถึง)ความสวัสดี
 118. เสียงธรรม หลวงปู่หลุย จันทสาโร
 119. The ideal Causes in order to Check out France -- New Miracles
 120. นอกเหตุเหนือผล หลวงพ่อชา สุภัทโท
 121. [ รวมสุดยอดธรรม ] หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ
 122. อานิสงส์ของบุญกฐิน
 123. ธรรมะว่าด้วยที่พึ่ง
 124. ชีวิตการปฏิบัติธรรม
 125. ธรรมเทศนาเสียงของ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
 126. ธรรมเทศนาเสียงของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
 127. รวมพระธรรมเทศนา
 128. ฟังธรรมะหลวงปู่ศรี มหาวีโร ลึกซึ้งมาก
 129. มนุษย์แปลกประหลาด
 130. วันเกิด เกิดให้เป็น
 131. ข้อธรรมคำสอน หลวงปู่เทสก์ โดยหลวงพ่อ อำนาจ โอภาโส
 132. ความนิยม
 133. เทศน์หลวงพ่อวิชัย เขมิโย กลุ่มสมาธิ จุฬาฯ
 134. จากเสียงขลุ่ยแห่งขุนเขา.. สู่ช่องว่างหว่างเม็ดเซลล์
 135. ความสงบคืออาหารของใจ
 136. การได้เกิดเป็นมนุษย์โชคดี ได้พบพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์สืบทอดคำสอนฯ
 137. โยมถามว่าข้าวต้มมัดทำให้คนรักกันได้บ่?
 138. วันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่
 139. เทศนา,ตอบปัญหาธรรมที่น่าสนใจ โดย พระอาจารย์อุทัย สิริธโร
 140. เทศน์งานศพ
 141. อานุภาพขันติธรรม
 142. โอวาทธรรมของ พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต ที่ให้ไว้แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 143. ญาติโยมชอบด่าพระระวัง!ฟังให้ดี
 144. ไม่แน่
 145. ความสุขจากความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
 146. บิดามารดาเป็นผู้มีขันติโสรัจจะสูง
 147. "สัปปุริสธรรม7"ธรรมของนักปราชญ์ที่สามารถเข้าใจสมมุติที่เหนือกว่า
 148. เสียงธรรมะวันแม่
 149. ฟังธรรมะ-หลวงพ่อสนอง วัดสังฆทาน
 150. คติชีวิต บัญญัติชีวิต
 151. จงพยายามเปลี่ยนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตาย
 152. วัฏจักร-ธรรมจักร-วิวัฏจักร
 153. ยึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิต
 154. ธรรมสถิตย์ที่ใจ
 155. พลิกแพลงหลอกจิตด้วยสุภะกับอสุภะ
 156. 01.นิพานะ สัจฉิ กิริยา จะ
 157. การคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
 158. อานุภาพขันติธรรม
 159. รวมพระธรรมเทศนาชุดคัดเลือก ลำดับที่๑
 160. เรามีสิ่งเดียวที่ไม่ต้องสอนคือความรู้คุณคน
 161. ไฟล์เสียงธรรมะใกล้ตัว...คำถามที่ต้องตอบตอนที่ 1-8
 162. พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อสงบ มนัสสันโต
 163. พระธรรมเทศนา โดย หลวงตาเยื้อน ขันติพโล
 164. พระธรรมเทศนา หลวงตาเยื้อน ขันติพโล
 165. รวมพระธรรมเทศนาพระพิศาลศาสนกิจ (หลวงตาเยื้อน ขันติพโล)
 166. รวมธรรมะบรรยาย..โดย..แม่ชีณัฐทิพย์ ตนุพันธ์
 167. การคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
 168. ประสพล้วนสิ่งที่หาและทำได้ยาก
 169. ให้ปฏิบัติตามที่ปฏิญาน
 170. ธรรมเทศนา และประวัติ ท่านพระอาจารย์ไม อินทสิริ
 171. การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกลัยาณมิตร
 172. วิชชาจรณสัมปันโน หลวงพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม
 173. สิ่งที่เหยียบยํ่าทำลาย
 174. อย่าฝืนความจริง
 175. โอวาทธรรมพระอริยะ
 176. พระธรรมเทศนาในวันวิสาขบูชา วัดท่าขนุน ๑๗ พ.ค. ๕๔
 177. วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 178. วันงานของธรรม
 179. อนุโมทนากถา กฎของกรรม นายนิรยบาล
 180. มรรคมีองค์ 8 อย่างละเอียด
 181. เสียงธรรม
 182. ธรรมที่เป็นกุศล,เป็นอกุศล,เป็นกลาง
 183. ปฏิบัติอานาปานสติ ตามแบบพระพุทธเจ้า
 184. รวมธรรมะเทศนา-พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี
 185. 10 พระสูตรแห่งความสำคัญของพุทธจน
 186. อานาปานสติ
 187. โสดาบัน(กัลยาณธรรม)
 188. ใครมีเสียงธรรมนี้บ้างครับ
 189. พระธรรมเทศานา อบรมพระ ณ วัดอโศการาม
 190. เสถียรภาพของนิพพาน
 191. อยากรู้ธรรมให้ปฏิบัติธรรม
 192. อริยสัจจากพระโอษฐ์ --พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 193. ความสำคัญของกัลยาณมิตร
 194. เสียงอ่าน พระพยอมเล่าถึงกรรมที่ทำกับพ่อ
 195. คุณของบุรพกษัตริย์
 196. ทำบุญวันสงกรานต์ (ภาษาอีสาน)
 197. กำไรจากการถือพุทธศาสนา
 198. พุทโธไม่มีคำว่าต่ำว่าสูง
 199. เสียงเทศนา เรื่อง รวมบท กรรมฐานวิปัสนา สติ กับปัจจุบันขณะ
 200. พิธีกราบขอขมาและกราบขอพรจากพระอาจารย์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย
 201. สัมมาทิฏฐิ
 202. ภัยพระพุทธศาสนา กับการเรียกหาเสรีภาพ
 203. งานฉลองเปิดบ้านวิริยบารมี แทนบ้านอนุสาวรีย์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
 204. "จากนาลันทา สู ปัตตานี ขบวนการยึดครองประเทศไทย" กรณีวัดหนองจอก
 205. บารมีธรรมนำชีวิต
 206. สารธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
 207. พรหม ญาณ โดยหลวงพ่อเฉลิมโชค ฉันทชาโต
 208. จำให้ดีนะ!คำพูดแบบนี้
 209. หมดทางไปก็มายึดคำเรา
 210. ความสำคัญของ พุทธวจน
 211. วิปัสสนาที่ถูกต้อง
 212. ศาสนาเด่นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ
 213. ความจริงท้าทายตลอดเวลา
 214. วิธีฝึกสมาธิอย่างง่าย, การขอขมาทำให้การปฏิบัติง่ายขึ้น
 215. พระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชา วัดท่าขนุน ๑๘ ก.พ. ๕๔
 216. คำสัตย์อธิษฐาน
 217. โทษแห่งความรัก
 218. รักแท้หาได้ยาก
 219. ระเบิดนรก โดยพระอรหันต์ หลวงพ่อ เฉลิมโชค ฉันทชาโต
 220. ทานจะมีผลเลิศถ้าเรารู้จักเนื้อนาบุญ
 221. รายการ มหาฤาษีอายุรเวท (สุขภาพ-การปฏิบัติธรรม-การใช้ชีวิต))
 222. เมื่อมีโอกาสทำความดีเราจะต้องตั้งใจทำ
 223. สิ่งที่โลกเอื้อมไม่ถึง
 224. งานที่มีวันสิ้นสุด
 225. เทศนาที่ประเทศพม่า
 226. ธรรมะ ป.3
 227. แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา & ยอดของวิปัสสนาญาณ ๑๖
 228. ปุญญาภินิหาร
 229. การสวดใช้ภาษาบาลีเพื่อรักษาความเที่ยงตรงกับของเดิม
 230. หลวงพ่อเปลี่ยนฯ"อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔"
 231. สิงห์ปืนไว
 232. ปมผลไม้
 233. รวมเสียงอ่าน "อุบายละกามอารมณ์ของครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐาน"
 234. เจาะกลางใจธรรม(ภาค2)ปกิณกะ
 235. สมาธิภาวนา โดย.ท่านพ่อลี วัดอโศการาม (ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 236. คำอธิษฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร โดย.หลวงพ่อโชดก
 237. คติธรรมจากพระเทวทัต
 238. อย่ามองข้ามของเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่เราบูชาต่อครูบาอาจารย์
 239. สัพเพเหระ
 240. กาลามสูตรว่า่ด้วยความเชื่อ
 241. ปีเก่า ปีใหม่ โดยสมมติ
 242. วันขึ้นปีใหม่
 243. ปีใหม่อย่าเป็นปีเมา
 244. สุขสันต์วันปีใหม่
 245. แผ่นดินธรรม
 246. เทศน์ลำดับญาณ.โดย หลวงพ่อโชดก
 247. ย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก..โดย หลวงพ่อโชดก
 248. วันปีใหม่(ความไม่ประมาท)
 249. ธรรมะสวัสดีปีใหม่
 250. ความตื่น (ปีใหม่)