View Full Version : สติปัฏฐาน ๔


 1. การเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้
 2. หลักสูตร "ครูสมาธิ" โดย...หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺโร
 3. การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่
 4. หัวใจการปฎิบัติกรรมฐานพิจารณา"เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ"
 5. ดูกายเห็นจิต
 6. เสียงธรรม หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
 7. อุบายละสังขาร
 8. สติปัฏฐานสี่
 9. กายใจ, สมาธิสติ คือคววามสำเร็จ
 10. ** ขาดสติ คือความตายของนักปฏิบัติ **
 11. หลักเกณฑ์การปฏิบัติ สมาธิ - ปัญญา
 12. สร้างผู้รู้ ดูแลจิต - ปฏิบัติลัดต้องพิจารณากาย
 13. ประวัติการเจริญสติแนวหลวงพ่อ
 14. สติปัฏฐาน ๔
 15. พิจารณาสติปัฎฐานสี่อย่างละเอียดธรรมสูงสุดของพุทธศาสนา
 16. แนวปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ โดยอาศัยลมหายใจ
 17. พุทฺธวจน สติปัฏฐาน ๔
 18. ปลุกตนเองให้ตื่นอยู่เพื่อทำความเพียรให้พ้นทุกข์
 19. ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
 20. ความหมายของสติปัฎฐาน,ลำดับการปฏิบัติ
 21. สติปัฏฐาน - กิเลส
 22. กายคู่ควรกับวัตถุ ใจคู่ควรกับธรรม
 23. การตามดูกายใจตามความเป็นจริง
 24. The Secret สติปัฏฐาน๔ มหัศจรรย์คำสอนอันลุ่มลึกของพระพุทธเจ้า
 25. โยนิโสมนสิการ
 26. จิต สติ ความคิด
 27. กลยุทธ์รักษา“จิต”
 28. จิตอยู่ที่ไหน ?
 29. “อภิญเญยยธรรม”ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง
 30. วีดีโอ การเจริญกรรมฐาน มหาสติปัฏฐานสูตร
 31. หลักการวิปัสสนากรรมฐาน และอาการญาณ
 32. สอนวิปัสสนา พ.ศ. 2510
 33. มหาสติปัฏฐานสูตร
 34. สักแต่ว่า !
 35. ภาวนาแยก กาย เวทนา จิต
 36. สีลัพพตปรามาส,สัมมาสมาธิ (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
 37. ลักษณะจิตเป็นพุทธะ
 38. พาตัวใจกลับบ้าน โดย อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
 39. แนะนำการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐานสี่
 40. ตั้งสติพิจารณากายกับใจ
 41. จตุกะ
 42. สติปัฏฐานธรรม
 43. สติ กาย จิต
 44. สติปัฏฐาน ๔
 45. ธรรมปรารภเพื่อสติปัฏฐาน
 46. สรุปการบรรยายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร
 47. แนวปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ โดยกำหนดลมหายใจ
 48. ตั้งสติพิจารณากายกับใจ
 49. สติปัฏฐาน ๔
 50. ตั้งสติพิจารณากายกับใจ
 51. สติปัฏฐานสี่
 52. สติกำหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรม
 53. สติปัฏฐาน ๔ ตามนัยที่ทรงสอนพระราหุล
 54. สมาธิในสติปัฏฐาน
 55. สติปัฏฐาน ๔ โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม
 56. ทุกข์และมหาสติ
 57. มหาสติปัฏฐาน ๔ - เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ-ทางแห่งความพ้นทุกข์
 58. สติปัฏฐาน ๔ (ธรรมบรรยาย+เตรียมตัวก่อนตาย)
 59. รวมมหาสติปัฏฐานสูตร
 60. สรุปการบรรยายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร
 61. สติปัฏฐานสี่
 62. รวมสติปัฎฐาน
 63. สรุปการบรรยายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑-๒
 64. สติกำหนดจิต
 65. อริยะสัจและสรุปมหาสติปัฏฐานสูตร