View Full Version : พระกรรมฐาน ๔๐ กอง


 1. การแผ่พรหมวิหารธรรมเพื่อลดพยาบาท
 2. การได้มโนมยิทธิ
 3. วิธีทรงอารมณ์สมาธิให้ได้เร็ว
 4. แยบคายในการแก้ทุกข์
 5. หนทางเข้าสู่อริยะมรรค
 6. วิธีตั้งจิตให้สงบตลอดเวลา
 7. มรณะนุสติกรรมฐานและรวมพระธรรมเทศนา
 8. ตอบคำถามเรื่องการปฏิบัติ"จริตของคนเรา"
 9. บารมี๑๐ผู้เลิศทางโรคน้อย
 10. กายคตาสติ
 11. กรรมฐาน ๔๐
 12. รวมเสียงไฟล์กรรมฐาน 40
 13. รวมพระกรรมฐาน 40
 14. พุทธานุสสติ - สมาบัติ 8
 15. บารมี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๗
 16. รวมคำสอนก่อนเจริญกรรมฐาน
 17. กรรมฐาน 40
 18. จริต
 19. ตามหาจริต เพื่อพัฒนาจิต
 20. กรรมฐาน ๔๐
 21. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง
 22. กรรมฐาน ๔๐
 23. หมวดพระอริยะเจ้า
 24. เริ่มฝึก อิทธิบาท ๔ และ บารมี ๑๐
 25. จริต ๖ และ วิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต