View Full Version : พุทธศาสนาทั่วไป


หน้า : [1] 2

 1. ทาสของธรรม (พระอาจารย์สงบ กุสลจิตโต)
 2. วันวิสาขบูชา
 3. พุทธศาสนา กับ ประชาธิปไตย ไทย "ทันสมัย แต่ไร้การพัฒนา" เจ็บปวดที่สุด!!!
 4. คลิบเสียง ตอบ-ถาม รายการธรรมะสว่างใจ(กายคตาสติ)
 5. วันวิสาขบูชา 2558
 6. ตำนานวันสงกรานต์ โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
 7. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยย่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 8. วันมาฆบูชา ๒๕๕๘
 9. สารคดีวันตรุษจีน
 10. มองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้เป็นธรรมะ
 11. เสียงอ่าน ธรรมเมตตา โดย ครูบาบุญชุ่ม
 12. พรปีใหม่จากในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช
 13. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ "วันพระเจ้าตากสินมหาราช"
 14. รวมบารมีสนองพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 15. 23 ตุลาคม 2558 ครบรอบ 135 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปิยมหาราช
 16. กลมายาของกิเลส
 17. มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ
 18. สุดยอดคำสอนทางพระพุทธศาสนาคืออะไร?
 19. ประวัติและพระธรรมเทศนาหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน
 20. วันอาสาฬหบูชา
 21. ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ฉบับย่อ)
 22. ศีลทำให้งาม
 23. ทางพ้นทุกข์ ธรรมโอวาทพระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง)
 24. วันวิสาขบูชา
 25. ทางพ้นทุกข์ เสียงอ่านโดย พท ธนกร เฟื่องฟุ้ง
 26. การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า
 27. ฟังธรรมะมากไปก็ไม่ดี
 28. ความคิดมนุษย์โลก กับ มนุษย์ต่างดาว
 29. ด.ญ.ลัดดาท่องนรก-สวรรค์
 30. ความเป็นมาของวันสงกรานต์-หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
 31. 2 เมษายน 2556 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 32. ธรรมะเสียงอ่าน
 33. ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม (ม้วน๑๐๐)สมเด็จพระญาณสังวร
 34. ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม (ม้วน๑๐๐A)สมเด็จพระญาณสังวร
 35. ดนตรีบรรเลง นมัสการพระรัตนตรัย (เพราะมากถึงมากที่สุด)
 36. เสียงอ่าน พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
 37. การระลึกชาติของท่านเจ้าคุณพระราชสุทธาจารย์
 38. บวชเอาบุญหรือเอาบาป?
 39. ธรรมะเพื่อการค้าขาย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
 40. ประวัติหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
 41. ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น-พุทธโอวาทสมเด็จองค์ปฐม
 42. โทษของการละเมิดศีล
 43. พรปีใหม่จากในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช
 44. ธรรมะคือธรรมชาติ
 45. การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก
 46. ความแตกต่างของคนที่ให้ทานกับไม่ให้ทาน?
 47. คำสอนของพ่อ
 48. พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
 49. ประวัติและอานิสงส์กฐินทาน
 50. พระราชประวัติสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
 51. พระธรรมเทศนา
 52. สวดสรภัญญะทำนองเก่า โดยหลวงปู่ บุญเพ็ง กัปปโก
 53. ทางพ้นทุกข์
 54. รวมพระธรรมเทศนา พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ (MP3)
 55. ไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆ
 56. พระอานนท์ พุทธอนุชา
 57. อานิสงส์ถึง ๒๓ ประการผู้รักษาศีลข้อที่ ๑
 58. แจกหนังสือฟรี พ็อคเก็ตบุ๊คธรรมะมือสองสภาพดี 10 เล่ม 10เรื่องครับ
 59. ธรรมบรรยาย พระอาจารย์สมชาติ
 60. หลวงพ่อฤๅษีฯ เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสมเด็จฯโต ครับ
 61. พระพุทธเจ้าชนะมาร
 62. คำสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 63. การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า
 64. ประวัติหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง)
 65. ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
 66. ผู้ชายสองวัยแต่ต่างเวลา
 67. พุทธทำนาย
 68. อตัมมยตา
 69. เมืองลับแลมีจริงหรือไม่?
 70. ตำนานวันสงกรานต์
 71. นายทหารท่องนรก ตายไป 4 วันแล้วฟื้น
 72. บุญเป็นของวิเศษ
 73. วันมาฆบูชา
 74. เฉียดนรก
 75. แรงกรรมชุดที่ 2
 76. อบรมพระ
 77. อานุภาพพลังจิต
 78. พรหมวิหาร 4
 79. แบ่งปันเสียงอ่านหนังสือเรื่องการฝึกสมาธิค่ะ
 80. รวมเสียงธรรม พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9)
 81. แรงกรรม
 82. ธรรมะวันเด็กแห่งชาติ
 83. ปีใหม่ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ
 84. ประตูสู่พระนิพพาน
 85. พรปีใหม่จากในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช
 86. พระเจ้าตากสินมหาราช
 87. ลิงค์ ธรรมะ ตาไปดูนะ
 88. ส่งวิญญาณกลับบ้าน
 89. รางวัลชีวิต
 90. เรียนให้รู้และเข้าใจในสมมุติด้วยปัญญาบารมี ทั้ง 3 ระดับ
 91. กฏแห่งกรรมสมัยพุทธกาล
 92. คำสอนของพ่อ
 93. อารยธรรมและกฏแห่งกรรม หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน
 94. ไทยจะเป็นมหาอำนาจในทางธรรม
 95. ประวัติการทอดกฐินและอานิสงส์กฐินทาน-โดยหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
 96. เทศน์อบรม ณ วัดถ้ำขาม ( 18 มิ.ย. 2519 )
 97. พุทธานุภาพ
 98. MP3 คู่มือบทสวดมนต์ (ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน)
 99. ปรากฏการณ์แห่งจิตในวัยเยาว์ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ... วัดผาซ่อนแก้ว
 100. พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก
 101. มงคลชีวิต
 102. พุทธศาสนามีคุณค่ามหาศาล
 103. คุณธรรมนำธุรกิจ โดยพระพยอม กัลยาโณ
 104. ศิล 5 ข้อ ( หลวงพ่อฤาษีลิงดำ )
 105. พระอาจารย์เล็กเทศน์เรื่อง "แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง​"
 106. บุญที่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์มีอานิสงส์สูง
 107. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 108. ประวัติ คติธรรม และปฏิปทา หลวงตาพระมหาบัว
 109. พระพุทธศาสนาช่วยโลก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 110. ความพอใจเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวง อริย.ต้น
 111. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ม.ย 2554
 112. พุทธวัจน์ค่ำวันเสาร์ เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท
 113. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 09 เม.ย. 2554
 114. กุศโลบายการสอนของพระพุทธเจ้า
 115. ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้าเทศน์งานเข้าปริวาสกรรม ปี 2553
 116. เสียงธรรมมะ "ผู้ตายทำไม่ได้ "
 117. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 02 เม.ย. 2554
 118. อบรมกรรมฐาน " วันมาฆบูชา 2554" ณ ลานธรรมอรหันตาหน่อแก้วฟ้าโพธิญาณ
 119. หลวงตาพาพ่อพ้นนรก
 120. กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์
 121. นิทานเรื่องโลกที่มีแต่ความสมปรารถนา
 122. ให้ทำตัวให้ดีก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนที่เรารัก
 123. การบวชเป็นของยาก
 124. อนุปุพพิกถา โดย ดร.สนอง วรอุไร
 125. อาโลโก อุทปาทิ : ความสว่างบังเกิดขึ้นแล้ว
 126. พระบวชใหม่
 127. ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค โดยหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
 128. "การช่วยเหลือวัดน้ำท่วม"
 129. พระเจ้าแผ่นดิน
 130. ตำนานปีใหม่
 131. อวกาศโลก อวกาศธรรม
 132. สงครามล้างโลก
 133. 23 ตุลาคม ๒๕๕๕ ครบรอบ 102 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปิยมหาราช
 134. ความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นเพราะความรัก
 135. สวดมนต์ แต่งงาน กับ บุญทานทอดกฐิน
 136. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ แสดงธรรมที่วัดมเหยงคณ์
 137. เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา สาขาวัดท่าซุง
 138. เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ
 139. ปั จ จุ บั น ธ ร ร ม
 140. ดุเพื่อความดีของผู้นั้น
 141. วาสนาทางธรรมกับทางโลก
 142. รวมพุทธวัจน์ ค่ำวันเสาร์ ชุดที่ ๑
 143. พระรัตนตรัย
 144. หลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระอริยะ "พระดีที่ไม่ดัง")
 145. โลกธรรมแปดประการ
 146. เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา ๓
 147. วิญญาณคืออะไร
 148. ศีลความเป็นปกติของมนุษย์
 149. ทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในสมดุล
 150. กูเป็นหนึ่ง
 151. ทุเรียน ทุกข์เรียน
 152. ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม 7 ชุดที่ 2
 153. ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๗ ชุดที่ ๑
 154. โอวาทพระอริยะ ชุดที่ ๒
 155. โอวาทพระอริยะ ชุดที่ ๑
 156. “ประเมินตนเอง ”
 157. มรดกอันล้ำค่าของผู้มีวาสนา
 158. พร ๔ ประการ
 159. มงคลสูตรกับการเจริญสติ
 160. ธรรมชาติกับธรรมะ
 161. ข้อวัตรแก้ง่วงนอน
 162. สมาธิแก้ความเครียด
 163. เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา ๒
 164. การเข้าถึงธรรมด้วยสัมมาสติ
 165. อบรมสมาธิวันมาฆบูขา 2553 โดย อ.คณานันท์ ทวีโภค
 166. มองโลกให้มองต่ำ มองธรรมให้มองสูง
 167. ศาสนาอยู่ที่ไหน
 168. ถ้ารู้ขั้นนี้ได้..ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
 169. เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
 170. พรปีใหม่จากในหลวง
 171. การพัฒนาคน ชีวิต หนทางสู่ความเจริญรุ่งเรือง
 172. ธรรมะทั่วไป การใช้ชีวิต บุญคุณพ่อแม่ หนทางเจริญ
 173. พุทธะ ธรรมะ สังฆะเป็นโอสถ
 174. เตือนใจเพื่อนบ้าน
 175. การทำบุญต้องน้อมใจ : หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
 176. นับถือศาสนาอย่าให้เพี้ยน
 177. ชุดเตรียมพร้อม 1
 178. จากพระกรรมฐานกลางป่าสู่พระกรรมฐานกลางกรุง
 179. ธรรมเทศนา หลวงพ่อคำเ ขียน สุวณฺโณ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 180. พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แสดงธรรมวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒
 181. “ดวงตาเห็นธรรม”
 182. ดวงตาเห็นธรรม
 183. เกร็ดความรู้ จากพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
 184. พระธรรมเทศนาหลวงปู่ชา สุภัทโท
 185. พลังบวกสร้างชีวิต..พลังจิตสร้างชาติ
 186. ทำบุญ ทำบาป.
 187. ปกิณกะคำสอน
 188. หลวงพ่อตอบปัญหาธรรมถอดเสียงจาก VD0 5
 189. อย่ากังวลว่าจะปฏิบัติไม่ได้ผล
 190. หลวงพ่อฤาษี เทศน์เรื่องวันสงกรานต์
 191. ปรารถนาขอปัญญาเห็นธรรม
 192. พระมหาสาวกครั้งพุทธกาล
 193. ประวัติพระธรรมบดี สารีบุตร
 194. ขยะ 3 ประการ
 195. รวมพุทธวัจน์ ว่าด้วยความเป็นพระโสดาบัน
 196. ปริญญาธรรม
 197. ธรรมะปล่อยวาง
 198. ค้นเหตุหลุมดำในใจพระเทวทัต
 199. พุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 200. เอกเทศในเอกภพ
 201. ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา
 202. ธรรมะรักษา
 203. ตอบปัญหา
 204. หลวงพ่อสนทนาธรรมกับ เสธ.ทวี ที่แม่ฮ่องสอน วันที่ 28 มกราคม 21
 205. สนทนาธรรม
 206. หลวงพ่อตอบปัญหาธรรมถอดเสียงจาก VDO 16
 207. หลวงพ่อตอบปัญหาธรรมถอดเสียงจาก VCD ต73-2
 208. หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ต4
 209. คุยกันเล่นๆ
 210. ความสงบบ่อเกิดปัญญา
 211. การเข้าสู่หลักธรรม
 212. ธรรมชาติธรรมดา
 213. อธิษฐานบารมี-พระเนมิราช
 214. เมตตาบารมีพระสุวรรณสาม
 215. หลักปฏิบัติเพื่อบรรเทามหันตภัย
 216. เรื่อง ความโง่
 217. จริยธรรมและความรับผิดชอบของครู
 218. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปและนาม
 219. วิธีสู่พุทธะ
 220. แบบพิมพ์แห่งคุณธรรม
 221. การเดินทางภายในให้อยู่เหนือของคู่
 222. หักหอกเป็นดอกไม้
 223. เมตตาบารมี-พระสุวรรณสาม
 224. วิถีกรรม...ตามวิถีพุทธ
 225. ทวนกระแสโลก
 226. ธรรมะกับวิทยาศาสตร์
 227. "อวิชา" หรือ "ความไม่รู้"
 228. พระอาจารญสมภพโชติปัญโญ
 229. คนกินคน
 230. ปกิณณกะธรรมจากในหลวง
 231. บุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ
 232. อธิษฐานบารมี
 233. สนทนาธรรมบนรถบัส
 234. พุทธศาสตร์เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
 235. ฝ่าวงล้อม
 236. พระพุทธศาสนาช่วยโลก
 237. เทศน์2ธรรมาสน์(โยมห้อย)
 238. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 239. พระกาลบอกเวลาตาย
 240. บันทึกความจำพิเศษ
 241. เทศน์แจง 2 ธรรมาสน์
 242. เทศน์หมดสัญญาต่ออายุ
 243. ทางสายเอก
 244. ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเอง
 245. เติมส่วนขาด ตัดส่วนเกิน
 246. การสร้างเสริมบุญบารมี
 247. ค้นหาศักยภาพซ่อนเร้นฯ
 248. หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม
 249. จุไรท่องเที่ยวดวงดาว
 250. ธรรมาธิปไตย