View Full Version : ปฏิจจสมุปบาท


 1. การพิจารณาให้เข้าใจในสภาวะธรรมชาติ
 2. วงเวียนชีวิต (ปฏิจจสมุปบาท) 1-2-3 [เวอร์ชั่นปี_2552]
 3. ธรรมเทศนา เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาท" ที่ยุวพุทธิกสมาคม
 4. “ปฏิจจสมุปบาท”ยอดแห่งธรรมปฏิบัติ..เพื่อดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน
 5. ปฏิจจสมุปบาท
 6. ปฏิจจสมุปบาท
 7. ปัจจยาการ ๑๒ ประการ
 8. ปฏิจจสมุปบาท : การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมี
 9. ปัจจัยเกื้อหนุน
 10. ความเกิดดับแห่งปฏิจจสมุปาท
 11. อริยสัจ ๔ ใน ปฎิจจสมุปบาท
 12. ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน
 13. ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา
 14. อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ
 15. นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ
 16. วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป
 17. สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
 18. อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
 19. อาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา
 20. ปฏิจจสมุปบาท